Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/73/2014.
Iktatószám: VJ/73-348/2014.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Juhász Gabriella Ügyvédi Iroda és az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt Lakberendezők Országos Szövetsége (2045 Törökbálint, Tópark utca 1/A., II/219.), a Dr. Varga Noémi Ügyvédi Iroda és a Molnár-Bíró Ügyvédi Iroda által képviselt Junior Art Center Oktatásszervező Bt. (1141 Budapest, Szilágysomlyó u. 34., 2. em. 8.), a Stílusház Stúdió Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1171 Budapest, Lemberg u. 182/B.), Kovács István egyéni vállalkozó, Zsóri Hajnalka Piroska egyéni vállalkozó, a Király Trading Hungary Kft. (1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.), a Szabó Dudás Hargita Ügyvédi Iroda(1011 Budapest Corvin tér 10.) által képviselt TOP-TRADE Kft. (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.), a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 6.) által képviselt Ideal Standard-Vidima AD. Kereskedelmi Képviselete Magyarország (1119 Budapest, Fehérvári út 89-95., 2. em. 226.), a TENK Ügyvédi Irodaáltal képviselt Mediterrán Kerámia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Gubacsi út 37.), valamint a Pap Géza Károly ügyvezető által képvieslt IMPALA Bútorkereskedő Kft. (1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 8/b.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalás tartását követően – meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Lakberendezők Országos Szövetsége (LOSZ) a lakberendezési tevékenységet végző vállalkozások (ideértve egyéni vállalkozókat is) számára a szakmában szokásos vállalási árak (honorárium) mértékére, a honorárium számítás módjára, módszertanára, annak struktúrájára és betartására vonatkozó rendelkezések elfogadásával kapcsolatos döntéseivel 1997-től2016 szeptemberéig a gazdasági verseny korlátozását célzó jogsértő magatartást tanúsított.

  1. A fenti jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács az alábbi kötelezettségek teljesítését írja elő a LOSZ számára:

II.1. A jogsértés ismertetése

II.1.1. Az eljáró versenytanács kötelezi a LOSZ-t, hogy a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül magatartása jogsértő voltáról levélben vagy e-mail-ben ellenőrizhetően tájékoztassa a jelenlegi és a szabályzatok meghozatalakori, ismert elérhetőséggel rendelkező tagjait, valamint honlapjának főoldalán a megnyitás után közvetlenül látható módon szerepeltesse 1 éven keresztül a Gazdasági Versenyhivatal jelen döntése rendelkező részének I. pontját és a közzététel keretében biztosítsa a döntés és az arról a GVH által kiadott sajtóközlemény közvetett (hyperlink útján történő) elérhetőségét.

II.1.2. Az eljáró versenytanács kötelezi a LOSZ-t az Etikai Kódexének 2019. január 31-ig történő kiegészítésére, az alábbi, a versenyjogi szabályozásra való részletes utalással:

A LOSZ Etikai Kódexének jelenlegi 3.2.8. pontja helyére az alábbi szabály kerül beiktatásra:

„3.2.8. Szolgáltatásaik árát / díját a tagok önállóan határozzák meg, annak kapcsán sem a LOSZ keretein belül, sem azon kívül egymás között a magyar és/vagy uniós versenyjogba ütköző semmiféle egyeztetést nem folytatnak. Ennek megfelelően jogsértő és etikátlan a tagok által nyújtott szolgáltatás árának/díjának versenytársak között egyeztetett módon történő megállapítása. Ha valamely tag saját megfontolásain túlmenően kívánná figyelembe venni a piaci árakat vagy mások által alkalmazott árképzési módokat, úgy ahhoz csak nyilvánosan elérhető információkat használ a fenti tilalom betartása mellett."

II.1.3. Az eljáró versenytanács kötelezi a LOSZ-t, hogy következő, 2019. június 30-ig tartandó Közgyűlésén és Szakmai Konferenciáján adjon tájékoztatást tagjai és a jelenlévő nem LOSZ tag piaci szereplők számára az Etikai Kódex változásáról és a változás lényegéről. Ennek során a LOSZ ismételten hívja fel a figyelmet arra, hogy a GVH a Honorárium Szabályzat alkalmazását, annak versenykorlátozó volta miatt jogszerűtlennek találta.

II.2. Versenyjogi tájékoztatás és ahhoz kapcsolódó versenyjogi oktatás

II.2.1. Az eljáró versenytanács kötelezi a LOSZ-t, hogy 2019. március 31-ig készítsen versenyjogi tájékoztató anyagot a Honorárium Szabályzat alkalmazása kapcsán felmerült versenyjogi kérdések bemutatásával. A tájékoztató anyagot tegye közzé a honlapján és küldje meg levélben vagy e-mailben az ismert címmel rendelkező valamennyi volt és jelenlegi tagjának, illetve tegye hozzáférhetővé a résztvevők számára a II.1.3. pontban hivatkozott közgyűlésen és szakmai konferencián, valamint mindazon szakmai rendezvényeken, amelyeken a 2019. évben részt vesz.

II.2.2. Az eljáró versenytanács kötelezi a LOSZ-t

  • a mindenkori Elnökség és valamennyi Bizottság tagjainak személyes részvétele mellett zajló, versenyjogi képzés kétévente történő megtartására;

  • a LOSZ Elnökségének és Bizottságainak mindenkori megválasztását követően valamennyi új és régi tag személyes részvétele mellett, jogász részvételével tartott versenyjogi képzés lebonyolítására. A LOSZ jelenlegi Elnökségi és Bizottságai tagjainak vonatozásában ezen képzés megvalósításának határideje 2019. március 31.

II.2.3. Az eljáró versenytanács kötelezi a LOSZ-t, hogy 2019. március 31-ig a tagsága számára elektronikus versenyjogi oktatási anyagot (online képzési modult) állítson össze és azt küldje meg részükre, illetve honlapján online tegye elérhetővé.

Az új tagjai számára 2019. április 1-től a LOSZ-ba való belépéshez kapcsolódóan tegye visszakereshetően kötelezővé az online képzési modul teljesítését, külön hívja fel a honlapján elérhetővé tett képzési modul elvégzésének fontosságára meglévő tagjai figyelmét.

II.2.4. Az eljáró versenytanács kötelezi a LOSZ-t, hogy a tagjai által működtetett iskolák esetében 2019. március 31-ig dokumentálható módon kezdeményezze az alapvető versenyjogi ismeretek oktatásának bevezetését a már most is a tananyag részét képező „fogyasztóvédelmi" modul keretében.

II.2.5. Az eljáró versenytanács kötelezi a LOSZ-t, hogy céges, nem lakberendezéssel foglalkozó tagjai számára általános versenyjogi ismertetőt készítsen és dokumentálható módon küldje meg azt számukra 2019. március 31-ig.

II.2.6. Az eljáró versenytanács kötelezi a LOSZ-t, hogy 2019. március 31-ig dokumentálható módon tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a központilag szabályozott ún. OKJ lakberendezői képzéseknek részévé váljon az alapvető versenyjogi tudatosság erősítése.

II.3. Megfelelési program kidolgozása

II.3.1. Az eljáró versenytanács kötelezi a LOSZ-t, hogy 2019. március 31-ig dolgozzon ki és léptessen hatályba részletes megfelelési programot.

II.3.1.1. Az eljáró versenytanács kötelezi a LOSZ-t, hogy a megfelelési program keretében az elnökségi, bizottsági és ad hoc projekt bizottsági ülések versenyjogi megfelelését biztosító szabályrendszer kerüljön kidolgozásra. Ennek keretében kötelezi a LOSZ-t, hogy az elnökségi és bizottsági üléseinek előkészítése, lebonyolítása és jegyzőkönyvezése kapcsán minimum szabályként fogadja el és alkalmazza a jelen határozat 8. sz. mellékleteként[1] csatolt megfelelési szabályzatot.

II.4. A Honorárium Szabályzat maradványhatásainak felszámolása

II.4.1. Az eljáró versenytanács kötelezi a LOSZ-t, hogy dokumentálható módon tegyen lépéséket a Honorárium Szabályzat „maradványhatásainak” 2019. március 31-ig történő felszámolása érdekében. Ennek keretében tekintse át a tagjai és az egyéb lakberendezők honlapjain közzétett információkat, és minden esetben egyedi értesítést küldjön azon tagok számára, akik esetlegesen továbbra is hivatkoznak a Honorárium Szabályzatnak megfelelő árképzésre. Amennyiben a fenti áttekintés során a LOSZ olyan vállalkozások honlapján észleli a hivatkozást, amelyek nem tagjai a LOSZ-nak, akkor e piaci szereplők számára is (igazolható úton) értesítést küldjön a Honorárium Szabályzat megszűnéséről és egyúttal felhívást téve a hivatkozás megszüntetésére, annak közlésével, hogy a LOSZ Honorárium Szabályzatát a GVH jogsértőnek találta.

II.5. Részletes igazolási kötelezettség

II.5.1. Az eljáró versenytanács kötelezi a Lakberendezők Országos Szövetségét arra is, hogy a II.1. – II.4. pontokban foglaltak teljesítését, illetve a teljesítés megkezdését 2019. július 31-ig részletesen, pontonként igazolja a Gazdasági Versenyhivatalnak. Az igazolás elmaradása esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

A fentieken túl az eljáró versenytanács meghozta az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács a többi eljárás alá vonttal szemben az eljárást megszünteti.

A jelen végzés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell elektronikusan benyújtani, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Törvényszék, mint elsőfokú bíróság a közigazgatási perrendtartás szerinti eljárásban bírálja el. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] VJ/73-340/2014. II. sz. melléklet