Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/76/2014.
Iktatószám: Vj/76-73/2014.

 Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a P.  S. ügyvezető és a dr. Sz. K. ügyvéd ( ) által képviselt MAGYAR PLASTIROUTE Forgalomtechnikai Kft. (2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Gát u. 4-10.), eljárás alá vont vállalkozás és további vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban a MAGYAR PLASTIROUTE Forgalomtechnikai Kft. kérelmező Vj/76-63/2014. számon iktatott fellebbezése tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a vizsgálók 2015. augusztus 3-án kelt, Vj/76-62/2014. számú végzését akként változtatja meg, hogy

  1. a kiszabott eljárási bírságot 7.500.000,- Ft-ra (azaz hétmillió ötszázezer forintra) csökkenti;

  1. a végzés indokolásának az eljárás elhúzódására vonatkozó részét (6. oldal utolsó bekezdés) a következő mondattal egészíti ki:

 „Az eljárás elhúzódásának hosszát ugyanakkor befolyásolja az a körülmény, hogy amennyiben a GVH 2014. november 5-én, a lefoglalási végzésben foglalt kötelezettség megszegésekor ismételeten kötelezte volna az eljárás alá vontat a HDD adathordozó becsatolására, úgy az eljárás elhúzódása feltehetőleg csekély mértékű lett volna.”

  1. a végzés indokolásának az eljárás alá vont felróhatóságára vonatkozó részeit (7. oldal utolsó bekezdés, 8. o. 1. bekezdés) törli és a végzés indokolását a következő bekezdésekkel egészíti ki: 

„Az eljárás alá vont azon magatartása, hogy nem tett eleget a lefoglalási végzésben foglaltaknak, a HDD adathordozó GVH-ba szállítását alapos ok nélkül tagadta meg, a tényállás feltárásának meghiúsítására irányuló célzatos, súlyosan felróható magatartás. A felróhatóság súlyát növeli az is, hogy az eljárás alá vont félrevezető tájékoztatást adott annak indokaként, hogy miért nem tett eleget a lefoglalási végzésnek.

Az eljárás elhúzódása kapcsán az eljárás alá vont magatartásának felróhatósága csak kis súllyal értékelhető, mert az eljárás elhúzódása valószínűleg csak csekély mértékben következett volna be akkor, ha a GVH az eljárás alá vontat  már a lefoglalási végzésben foglalt kötelezettség megszegésekor ismételten kötelezte volna az adathordozó becsatolására.”

  1. a végzés indokolásának a kérelmező jövedelmi, anyagi viszonyaira vonatkozó részét (8. o. 2. bekezdés) a következőkkel egészíti ki:

 „A bírság mértékének megállapításánál a GVH figyelembe vette, hogy kérelmező magatartása olyan potenciális jogsértés alóli kibúvásra irányult, amely jogsértés a Tpvt. által védett közérdeket legsúlyosabban fenyegeti (közbeszerzési kartell). E szempont alapján a bírság elrettentő mértékű voltának különös jelentősége van, mely szempont az eljárás alá vont anyagi helyzete és jövedelmi viszonyai tekintetében kerül figyelembevételre.[1]

Egyebekben az eljáró versenytanács a vizsgálók eljárási bírságot kiszabó Vj/76-62/2014. számú végzést helybenhagyja.

Az eljáró versenytanács elrendeli a jogorvoslati eljárásban megfizetett 3.000.- Ft illeték MAGYAR PLASTIROUTE Forgalomtechnikai Kft. részére történő visszatérítését.

E végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemben lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] FMKB 39.Kpk.45.272/2014/12. számú végzés