Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/110/2015.
Iktatószám: VJ/110-997/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a

 • Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő u. 14-18. 7. emelet) által képviselt ATC Aircom Kft. (1111 Budapest, Vak Bottyán u 3.),

 • Szecskay Ügyvédi Iroda által képviselt Micra-Metripond Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zsilinszky E. u 70.),

 • Szecskay Ügyvédi Iroda által képviselt MONTEL Informatika Kft. (1155 Budapest, Mézeskalács tér 18.),

 • Dr. Kovács M. Gábor ügyvéd által képviselt PFK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2030 Érd, Ürmös u. 30),

 • Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő u. 14-18. 7. emelet) által képviselt Irodatechnikai és Pénztárgép Szervizek Országos Ipartestülete (1047 Budapest, Deák Ferenc u 12.),

 • dr. Lukovits Ügyvédi Iroda által képviselt LA Pénztárgép Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71. fszt. 1.),

 • Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda (1123 Budapest, Alkotás u. 39/c.) által képviselt Juta-Soft Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1112 Budapest, Neszmélyi út 11/A.),

 • Prazsák Péter ügyvezető által képviselt Pezo Info Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Erdőalja út 36. fszt. 2.),

 • Domokos Ügyvédi Iroda által képviselt ECR-Trade Pénztárgép Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Dráva utca 5/a földszint),

 • Kőváry László Zsolt ügyvezető által képviselt Max-Szolid Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Budapest, Ezredes utca 7. b. ép.),

 • Szecskay Ügyvédi Iroda által képviselt ITVK Tatabánya Irodagéptechnikai, Pénztárgéptechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Molnár u. 6.),

 • Orsolics Zsolt Péterné ügyvezető illetve Orsolics Zsolt Péter ügyvezető által képviselt ITV Pécsi Pénztárgép és Irodagép-technikai Korlátolt Felelősségű Társaság (7622 Pécs, Siklósi út 8),

 • Zipszer Zoltán Lajos ügyvezető által képviselt Armamenta Betéti Társaság (5300 Karcag, Szent István sugárút 17. fszt. 1.),

 • Jókay Attila beltag által képviselt Ágens Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1047 Budapest, Deák Ferenc utca 12.), valamint

 • Fehér István egyéni vállalkozó (1047 Budapest, Deák Ferenc utca 12.)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Irodatechnikai és Pénztárgép Szervizek Országos Ipartestülete a pénztárgép felülvizsgálati tevékenységet végző vállalkozások (ideértve az egyéni vállalkozókat is) számára ajánlott felülvizsgálati árra vonatkozó döntéseivel 2014. november 12-től legalább 2016. december 31-ig a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. § (2) a) bekezdésébe ütköző, a gazdasági verseny korlátozását célzó magatartást tanúsított. 

II. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Micra-Metripond Kft., a MONTEL Informatika Kft., az ECR-Trade Pénztárgép Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Juta-Soft Kft., a Pezo Info Kft., az ATC Aircom Kft., a PFK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és az LA Pénztárgép Kft. a pénztárgép felülvizsgálati tevékenység díjára és a forgalmazói díjra vonatkozó egyeztetésekkel és egyeztetett összegben történő összehangolt bevezetésével a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. § (2) a) bekezdésébe ütköző, a gazdasági verseny korlátozását célzó egységes, folyamatos és komplex jogsértést követtek el 2014. november 6-tól legalább 2016. december 31-ig.

III. A fenti jogsértések megállapításán túl az eljáró versenytanács

 • az Irodatechnikai és Pénztárgép Szervizek Országos Ipartestületével szemben 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint,

 • a Micra-Metripond Kft.-vel szemben 17.100.000,- Ft, azaz tizenhétmillió-százezer  forint,

 • a MONTEL Informatika Kft.-vel szemben 4.220.000,- Ft, azaz négymillió-kétszázhúszezer forint,

 • az ECR-Trade Pénztárgép Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben 22.400.000,- Ft, azaz huszonkétmillió-négyszázezer forint,

 • a Juta-Soft Kft.-vel szemben 770.000,- Ft, azaz hétszázhetvenezer forint,

 • a Pezo Info Kft.-vel szemben 640.000,- Ft, azaz hatszáznegyvenezer forint,

 • az ATC Aircom Kft.-vel szemben 1.190.000,- Ft, azaz egymillió-százkilencvenezer forint,

 • a PFK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2.680.000,- Ft, azaz kétmillió-hatszáznyolcvanezer forint

versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a vállalkozások a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az eljáró versenytanács az Irodatechnikai és Pénztárgép Szervizek Országos Ipartestületének a 20.000.000,- Ft összegű versenyfelügyeleti bírság megfizetésére 12 havi részletfizetést engedélyez, akként, hogy az első havi részlet összege 1.666.663,- Ft, azaz egymillió-hatszázhatvanhatezer-hatszázhatvanhárom forint, az ezt követő 11 havi részlet összege 1.666.667,- Ft, azaz egymillió-hatszázhatvanhatezer-hatszázhatvanhét forint, amit első alkalommal a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, az ezt követő további 11 havi részletet pedig az első részlet megfizetését követő hónaptól minden hónap 30. napjáig köteles teljesíteni. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik.

Az eljáró versenytanács a Montel Informatika Kft-nek a 4.220.000,- Ft, összegű versenyfelügyeleti bírság megfizetésére 12 havi részletfizetést engedélyez, akként, hogy az első havi részlet összege 351.663,- Ft, azaz háromszázötvenegyezer-hatszázhatvanhárom forint, az ezt követő 11 havi részlet összege 351.667,- Ft, azaz háromszázötvenegyezer-hatszázhatvanhét forint amit első alkalommal a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, az ezt követő további 11 havi részletet pedig az első részlet megfizetését követő hónaptól minden hónap 30. napjáig köteles teljesíteni. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik.

Ha a kötelezett a bírságfizetési fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot köteles fizetni. A bírság, és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

IV. Az eljáró versenytanács az Irodatechnikai és Pénztárgép Szervizek Országos Ipartestületével szemben kiszabott bírság esetében az alábbi tagvállalkozásokat nevesíti mögöttes felelősként történő helytállási kötelezettségükre tekintettel:

 • Fehér István egyéni vállalkozó
 • ITVK Tatabánya Bt.,
 • Armamenta Bt.,
 • ITV Pécsi Pénztárgép Kft.
 • ATC Aircom Kft.

mivel a Tpvt. 78. § (6) bekezdése alapján majdani külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni őket a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot az Irodatechnikai és Pénztárgép Szervizek Országos Ipartestülete önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

V. Az eljáró versenytanács az LA Pénztárgép Kft. esetében a bírság mellőzésére irányuló engedékenységi kérelmének elfogadására tekintettel a bírság kiszabását mellőzi.

VI. Az eljáró versenytanács a fentieken túl arra kötelezi az Irodatechnikai és Pénztárgép Szervizek Országos Ipartestületét, és az III. pontban megjelölt egyéb eljárás alá vontakat, hogy a versenytanács döntésének kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztassák tagságukat (az Irodatechnikai és Pénztárgép Szervizek Országos Ipartestülete esetén) illetve az egyéb eljárás alá vontak esetében szerződött szerviz és viszonteladó partnereiket az eljáró versenytanács határozatáról annak megküldésével.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

A fentieken túl az eljáró versenytanács meghozta az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács a Max-Szolid Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal valamint az Ágens Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal szemben az eljárást megszünteti.

Az eljáró versenytanács az ATC Aircom Kft. részletfizetés iránti kérelmét elutasítja.

A jelen végzés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell elektronikusan benyújtani, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Törvényszék, mint elsőfokú bíróság a közigazgatási perrendtartás szerinti eljárásban bírálja el. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.