Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/121/2015.
Iktatószám:
Vj/121-143/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Á. I. jogtanácsos, a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker &McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6.) és a H. M. A. Ügyvédi Iroda által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.), valamint a dr. B. A. vezető jogtanácsos, a dr. E. Á. ügyvéd [Erős Ügyvédi Iroda / Squire Patton Boggs (US) LLP, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.], a dr. W. L. ügyvéd [W. Ügyvédi Iroda, az Erős Ügyvédi Társulás / Squire Patton Boggs (US) LLP tagja, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.] és a dr. H. Á. ügyvéd (KLART SZABÓ LEGAL Ügyvédi Társulás, 1011 Budapest, Corvin tér 10.) által képviselt Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – részlegesen zárt tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.-t és a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt.-t (a továbbiakban együtt: Társaságok) az általuk tett alábbi vállalások teljesítésére.

A) A kereskedelmi kommunikáció módosítása

 1. A Társaságok a kereskedelmi kommunikáció módosítása körében vállalják, hogy

 1. a Tesco Vásárlókártyával kapcsolatos valamennyi kereskedelmi kommunikációs eszközön (POS anyagok, úgymint Vásárlókártya Kisokos, A5-s méretű szórólap, DM levél - hitelkártya számlakivonat insert, online hírlevél, TV spot, újsághirdetés, weboldal - landingpage) a Tesco Vásárlókártya éves díjával kapcsolatos szöveget a következőkre módosítják: „A hitelkártya éves kártyadíja 5100 Ft vagy 0 Ft. Az éves kártyadíj 0 Ft, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat időpontja az aktiválástól számított 3. teljes naptári hónap utolsó napja, illetve ezt követően minden évben ugyanezen nap. Első vásárlási tranzakciós kártya esetén, vagyis akkor, ha a kártya igénylésével együtt Részletformáló szolgáltatás keretében termék vásárlása történik: az első évben minden esetben 0 Ft az éves díj, míg azt követően csak akkor 0 Ft az éves díj, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában.”;

 1. az 1. pontban foglalt módosítást a Tesco Vásárlókártyára vonatkozó előzetes tájékoztatón, hirdetményen, illetve a – hitelkártya-szerződés kiküldésre szolgáló – Welcome Pack-en és mailer-en, valamint a hitelkártya aktiválására, illetve értékesítésére szolgáló telefonos forgatókönyveken (scripteken) is értelemszerűen és maradéktalanul átvezetik;

 1. a Tesco Vásárlókártyával kapcsolatos reklámanyagokban fő üzenetként nem emelik ki azt az esetet, amikor a Tesco Vásárlókártya éves díja nulla forint;

 1. az 1-3. pontban foglalt vállalásokat a jelen határozat közlésétől számított 60 napon belül hajtják végre;

 1. a módosítások megvalósításának részleteire vonatkozóan – különösen a módosítások megjelenésének helyét, tartalmát, időpontját, megjelenési számát, annak költségét érintően – a jelen határozat közlésének hónapját követő negyedik hónap végéig részletes beszámolót bocsátanak a Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére.

 1. A Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. vállalja, hogy a jelen határozat közlésétől számított hat hónapon belül áttekinti az egyéb hitelkártyáinak éves díjával kapcsolatos kereskedelmi kommunikációit is, és indokolt esetben, ugyanezen határidőn belül megteszi azokat az intézkedéseket, melyek a jelen kötelezettségvállalás alapjául szolgáló elvek érvényesítése érdekében szükségesek. A Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. a megvizsgált hitelkártyáiról, illetve azokról a hitelkártyákról, melyek esetében valamilyen intézkedésre került sor, az intézkedésről adott tájékoztatással együtt a Gazdasági Versenyhivatalnak beszámol, a hat hónapos határidő lejártától számított 60 napon belül.

B) Kompenzáció

 1. A Társaságok a fogyasztók alábbi kompenzálását vállalják.

 1. Kompenzációra jogosultak azok a korábbi Tesco Vásárlókártya birtokosok (fogyasztók), akiktől egy ízben került 5.100 Ft éves díj levonásra, és az ezt követő egy éven belül megszüntették a Tesco Vásárlókártyájukat. Az ügyfelenkénti különböző kompenzációs összeg minimum 200 Ft és attól függ, hogy az 5.100 Ft-os levont éves díjnak mekkora része került korábban visszafizetésre az adott fogyasztó számára.

 1. Az előző alpont szerint érintett fogyasztókat a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. levélben értesíti arról, hogy a Gazdasági Versenyhivatal jelen ügyben versenyfelügyeleti eljárást folytatott, mely a Társaságok kötelezettségvállalásával zárult, aminek eredményképpen a címzett további megtérítést kap a levont éves díjból a korábban már jóváírt díjrészen felül.

Az értesítésben a címzett tájékoztatást kap arról is, hogy a jelen üggyel kapcsolatos dokumentumok a Gazdasági Versenyhivatal honlapján (www.gvh.hu) hol és milyen ügyszámon érhetőek el.

Az értesítéssel egyidejűleg

 • ha a fogyasztónak van Clubcard száma, a fogyasztónak járó összeg jóváírásra kerül Tesco Clubcard pont formájában,

 • ha a fogyasztónak nincs Clubcard száma, fizetési számlán való jóváírás formájában kerül sor a kompenzációra, amennyiben a fogyasztó rendelkezik ilyen számlával a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt.-nél,

 • egyéb esetekben Tesco vásárlási utalvány formájában kerül kiküldésre a megtérítendő összeg.

 1. Kompenzációra jogosultak továbbá a 2017. április 30-án aktivált állapotú Tesco Vásárlókártyával rendelkező kártyabirtokosok közül azok, akiknél egy ízben került sor az 5.100 Ft éves díj levonásra a 2017. április 30-át megelőző egy évben belül, és még nem szüntették meg a kártyájukat. Részükre megtérítésre kerül a beterhelt 5.100 Ft éves díj.

 1. Az előző alpont szerint kompenzációra jogosultak továbbá azok a kártyabirtokosok is, akik az előző alpontban írt feltételeknek megfelelnek, azzal az eltéréssel, hogy esetükben 2017. április 30. helyett a jelen határozat közlésének hónapját követő naptári hónap utolsó napját kell érteni.

 1. A 3-4. alpontok alapján érintett fogyasztókat a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. a fogyasztóknak a szokásos módon és időben megküldött számlakivonattal együtt megküldött levélben értesíti arról, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a jelen ügyben versenyfelügyeleti eljárást folytatott, mely a Társaságok kötelezettségvállalásával zárult, aminek eredményképpen a címzett részére a levont éves díj megtérítésre kerül.

Az értesítésben a címzett tájékoztatást kap arról is, hogy a jelen üggyel kapcsolatos dokumentumok a Gazdasági Versenyhivatal honlapján (www.gvh.hu) hol és milyen ügyszámon érhetőek el. Az értesítéssel egyidejűleg az ügyfeleknek járó összeg jóváírásra kerül a Tesco Vásárlókártyán.

 1. A Társaságok vállalják, hogy a kompenzációs eljárást a jelen határozat közlésétől számított hat hónapon belül lebonyolítják. A lebonyolítás teljesítéséről a Társaságok három hónapon belül – a vállalt részletesen dokumentált és hitelesen igazolt módon – beszámolnak a Gazdasági Versenyhivatalnak.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.