Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/29/2019.
Iktatószám: VJ/29-19/2019.                                                           

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. N. K. kamarai jogtanácsos által képviselt Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.) és a dr. N. M. kamarai jogtanácsos által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/121/2015. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére indított utóvizsgálati eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

 határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vontak a 2017. június 6-án kelt VJ/121-143/2015. számú határozatban előírt kötelezettségvállalásukat nem teljesítették maradéktalanul, mivel egyes kommunikációk tartalma határidőn túl került módosításra.

A fenti mulasztás miatt az eljáró versenytanács 2.500.000 Ft (azaz kettőmillió-ötszázezer forint) – egyetemlegesen megfizetendő – bírságot szab ki az eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kell megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását (a jelen ügyben a kötelezés egyetemlegessége miatt bármelyik eljárás alá vonttal szemben).

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

___________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar