Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/136/2015.
Iktatószám:
Vj/136-70/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Sz. Gy.  ügyvéd (Sz. Gy. Ügyvédi Iroda), N. G. L., valamint Klapka György ügyvezető által képviselt Klapka Üzletház Kft. (1093 Budapest, Vámház krt. 9.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban, nyilvános tárgyalást követően, meghozta az alábbi

határozatát.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont 2015. június hónapjától kezdődően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott azon állítások közzétételével, melyek szerint az Arany Só és Arany Só Mini Szanatórium termékek betegségek megelőzésére, kezelésére, gyógyulásának elősegítésére, jótékony, egészségre gyakorolt hatás és egyéb használattól várható kedvező hatás kiváltására alkalmasak, továbbá azzal, hogy azt a látszatot keltette a kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítéssel, hogy az Arany Só terméket jogszerűen forgalmazza.

  1. Az eljáró versenytanács e jogsértések miatt kötelezi az eljárás alá vontat 2.000.000,- (azaz kettőmillió) forint bírság megfizetésére, amelyet az eljárás alá vont a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

  1. Az eljáró versenytanács megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását.

  1. Az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat arra, hogy az eljárás alá vont által működtetett www.aranyso.com és a www.aranyso.hu weboldalakon jelen határozat rendelkező részét e határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül 90 napos időtartamra közzé tegye.

  1. Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 120 nap elteltét követő 10 napon belül dokumentálva igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy eleget tett az eltiltásnak, illetve a közzétette e határozat rendelkező részét.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.