Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/140/2015.
Iktatószám:
Vj/140-107/2015.

Nyilvános változat![1]

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. M. P. ügyvéd által képviselt Manna Natúr Kozmetikum Európa Zrt. (2316 Tököl, Csépi út 101.) és a szintén dr. M. P. ügyvéd által képviselt Manna Natúr Kozmetikum Kft. (2315 Szigethalom, Mű út 5.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

 határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Manna Natúr Kozmetikum Kft. 2015. január 1-jétől 2015. december 4-ig, a Manna Natúr Kozmetikum Európa Zrt. 2015. december 5-től 2016. november 23-ig megtévesztette a fogyasztókat, amikor a www.manna.hu, illetve a www.mannaszappan.hu weboldalakon felugró ablakokban valótlanul egyedi (különleges, személyre szabott, korlátozottan elérhető, egyszeri, megismételhetetlen) ajánlatokat ígért.

  1. A Manna Natúr Kozmetikum Kft. 2015. március 30-tól 2015. december 4-ig, a Manna Natúr Kozmetikum Európa Zrt. 2015. december 5-től 2016. november 23-ig az érintett fogyasztói kör egy része esetében a www.manna.hu weboldalon alkalmazott felugró ablakokkal megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény mellékletének 7. pontjában foglalt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot is, mivel azonnali döntéshozatalra késztetés céljából azt állította valótlanul, hogy a felugró ablakokban látható termékek számukra az adott, promóciós kedvező áron csak nagyon korlátozott ideig állnak rendelkezésre, és ezáltal a fogyasztókat megfosztották a tájékozott döntéshez szükséges időtől és alkalomtól.

  1. A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács az I. pont szerinti jogsértésért 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) bírságot szab ki a Manna Natúr Kozmetikum Kft.-vel szemben, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetnie a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

  1. Az eljáró versenytanács a fenti jogsértések miatt figyelmeztetésben részesíti a Manna Natúr Kozmetikum Európa Zrt.-t, és egyben kötelezi, hogy a jelen határozat átvételétől számított 30 napon belül alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet, amelyet rögzít belső szabályzatában és alkalmaz későbbi kampányai, promóciói előzetes ellenőrzésére.

  1. Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a Manna Natúr Kozmetikum Európa Zrt.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül részletesen, hitelesen dokumentálva, írásban igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy

  • hogyan tett eleget a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendre vonatkozó előírásnak,

  • továbbá – amennyiben ilyenre sor kerül a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül – a fentiek szerint kialakított kereskedelmi kampányáról, illetve promóciójáról tájékoztassa a Gazdasági Versenyhivatalt akképpen, hogy abban bemutatja, hogy hogyan tett eleget a belső eljárási szabályzatában is rögzített fenti – előzetes ellenőriztetési – kötelezettségeinek.

Amennyiben a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül a vállalkozás újabb kampányt vagy promóciót nem alkalmaz, akkor a határozat jogerőre emelkedését követő első, a fentiek szerint kialakított kereskedelmi kampányáról, illetve promóciójáról tájékoztassa a Gazdasági Versenyhivatalt úgy, hogy abban bemutatja, hogy hogyan tett eleget a belső eljárási szabályzatában is rögzített fenti – előzetes ellenőriztetési – kötelezettségeinek.

A Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását, amennyiben az V. pont szerinti igazolási kötelezettségek teljesítése határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az előírtaknak megfelelően történt.

  1. Az eljáró versenytanács egyúttal – egyetemlegesen – kötelezi a Manna Natúr Kozmetikum Kft.-t és a Manna Natúr Kozmetikum Európa Zrt.-t 156.600 Ft, azaz százötvenhatezer-hatszáz forint szakértői díj mint eljárási költség megfizetésére. Az eljárási költséget a jelen döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 eljárási költségbevételi számlájára kötelesek az eljárás alá vont vállalkozások megfizetni.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (eljárási költség). Ha a kötelezettek a fizetési kötelezettségnek határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot kötelesek fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az eljárási költség és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Az eljárás alá vontak üzleti titkát a következőképpen jelöli az eljáró versenytanács: [ÜZLETI TITOK]