Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/42/2015.
Iktatószám:
Vj/42-48/2015.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6., elsősorban eljáró ügyvéd: dr. H.-B. Z.) által képviselt K&H Biztosító Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a K&H Biztosító Zrt. megtévesztette a fogyasztókat, amikor 2012. június 7-től 2016. március 31-ig úgy tette elérhetővé online utasbiztosítási díjkalkulátorán, illetve úgy hirdette az online köthető utasbiztosítását az alapárhoz képest 10%-os kedvezménnyel (ide nem értve a 2014. június 6. és 2014. szeptember 25., illetve a 2015. június 22. és 2015. szeptember 24. közötti időszakokat), hogy az alapárat valójában nem is alkalmazta.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács 9.000.000 Ft (azaz kilencmillió forint) bírságot szab ki a K&H Biztosító Zrt.-vel szemben, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

 végzést.

Az eljáró versenytanács megszünteti a versenyfelügyeleti eljárást a 2014. június 6. és 2014. szeptember 25., illetve 2015. június 22. és 2015. szeptember 24. között alkalmazott „10% kedvezmény MasterCard/Maestro kártya használata esetén” állítás tekintetében.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.