Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/43/2015.
Iktatószám: Vj/43-415/2015.
 

Betekinthető!

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a(z)

 • az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) és a Vörös Ügyvédi Iroda (értesítési cím: 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) által képviselt ENERGIZER Magyarország Kereskedelmi Kft. (1024 Budapest, Fény u. 16.),

 • az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.) által képviselt Procter&Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (1082 Budapest, Kisfaludy u. 8.),

 • a Szécsényi Ügyvédi Iroda által képviselt RE'LEM Nonprofit Kft. (1133 Budapest, Tutaj u. 6/a., III. em. 4.),

 • a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 14.) és a Sólyom Ügyvédi Iroda által képviselt Spectrum Brands Hungaria Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 42-44.),

 • az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) és a Vörös Ügyvédi Iroda (értesítési cím: 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) által képviselt ENERGIZER Group Polska sp. z o.o. (ul. Postepu 21C, PL – 02-676 Warsawa, Lengyelország ) és

 • a dr. Bóna Balázs végelszámoló ([személyes adat]) által képviselt Elem és Akkumulátor Forgalmazók Egyesülése „végelszámolás alatt” (1024 Budapest, Buday László utca 12. III. em.)

eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

 I.   Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

 • az ENERGIZER Magyarország Kereskedelmi Kft. 2005. július 16 és 2013. december 31,

 • a Procter&Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. 2005. július 16 és 2015. szeptember 22,

 • a Spectrum Brands Hungaria Kft. 2005. július 16 és 2015. szeptember 22,

 • az ENERGIZER Group Polska sp. z o.o. 2014. január 1 és 2015. március 12

között az általuk forgalmazott hordozható elemek és hordozható akkumulátorok egyik költség eleme, a hulladékkezelési díj összegének vevőik felé egyeztetett módon történő áthárítására vonatkozó versenykorlátozó célú egységes, folyamatos és összetett jogsértést tanúsítottak, mely jogsértő magatartásban 2005. július 16-tól 2014 február 10-ig közreműködőként eljárt a RE'LEM Nonprofit Kft.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a fenti eljárás alá vontak e magatartásukkal megsértették a Tpvt. 11. §-ának (1) bekezdését, illetve (2) bekezdésének a) és d) pontjait, valamint e jogsértés az EUMSz. 101. cikke (1) bekezdése a) és c) pontjainak megsértésével az EUMSz. 101. cikk (1) bekezdésében foglalt tilalomba ütközik.

II.  A fenti jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács

 • a Procter&Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt.-vel szemben 5.800.000,- Ft, azaz ötmillió-nyolcszázezer forint,

 • a Spectrum Brands Hungaria Kft.-vel szemben 26.850.000,- Ft, azaz huszonhatmillió-nyolcszázötvenezer forint,

 • a RE'LEM Nonprofit Kft.-vel szemben 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint

versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a vállalkozások a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az eljáró versneytanácsa a RE'LEM Nonprofit Kft.-nek a 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összegű versenyfelügyeleti bírságának megfizetésére részletfizetést engedélyez 12, azaz tizenkettő egyenlő részletben [havonta 250.000,- Ft (azaz kettőszázötvenezer forint)], oly módon, hogy az első alkalommal fizetendő részletet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül, majd a további részleteket az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, az adott hónap 15. napjáig köteles teljesíteni. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Ha a kötelezettek pénzfizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot kötelesek fizetni. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

III.     Az eljáró versenytanács az ENERGIZER Magyarország Kereskedelmi Kft., illetve az ENERGIZER Group Polska sp. z o.o. esetében a bírság mellőzésére irányuló engedékenységi kérelmük elfogadására tekintettel a bírság kiszabását mellőzi.

IV.    Az eljáró versenytanács kötelezi a Spectrum Brands Hungaria Kft.-t a megfelelési programjának általa vállalt fejlesztésére [1], és kötelezi, hogy annak teljesülésének részletes igazolását dokumentumokkal alátámasztva 2019. szeptember 1-ig nyújtsa be a Gazdasági Versenyhivatalnak. A Gazdasági Versenyhivatal a kötelezésben foglaltak teljesülését utóvizsgálat keretében ellenőrizheti.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

A fentieken túl az eljáró versenytanács meghozta az alábbi

v é g z é s t.

 Az eljáró versenytanács az Elem és Akkumulátor Forgalmazók Egyesülése „végelszámolás alatt” eljárás alá vonttal szemben az eljárást megszünteti.

 A jelen végzés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell elektronikusan benyújtani, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Törvényszék, mint elsőfokú bíróság a közigazgatási perrendtartás szerinti eljárásban bírálja el. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

 

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] VJ/43-402/2015., 8.sz. Melléklet, VJ/43-408/2015.