Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/62/2015.
Iktatószám:
Vj/62-64/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. B. Sz. Ügyvédi Iroda [1] által képviselt Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban az eljárás alá vont által kért, nyilvános tárgyalás tartását követően meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft. 2015. január 12. és május 5. között a menopauza tüneteit oszlopdiagrammal szemléltető egyes kommunikációiban a Talitha étrend-kiegészítő termékkel kapcsolatban az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati szabályoknak nem megfelelő, gyógyhatásra vonatkozó állítást tett.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács kötelezi az Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.-t 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) bírság megfizetésére, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács egyebekben az eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] Az ügyvédi meghatalmazást a Vj/62-2/2015. számú irat tartalmazza.