Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/64/2015.
Iktatószám:
Vj/64-41/2015.

 

Nyilvános változat.

Üzleti titkot nem tartalmaz.

A Gazdasági Versenyhivatal a Kaló Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. K. G., 1126 Budapest, Orbánhegyi út 49.) által képviselt Fressnapf – Hungária Állateledel és Felszerelés Nagy- és Kiskereskedelmi Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Fressnapf – Hungária Állateledel és Felszerelés Nagy- és Kiskereskedelmi Kft. a 2015. január 15. és december 31. között lefolytatott, az utalványok beváltásának 2016. június 30-ig történő meghosszabbításával lebonyolított, „25 év szeretete egy helyen” elnevezésű kampánya feltételeinek kialakítása, illetve a 2015. július 1-től az utalványok beváltási feltételeinek megváltoztatása során nem az ésszerűen elvárható szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal járt el, illetve az utalványok beváltásának 2015. május 16. és június 30. között szüneteltetésével, majd a beváltási feltételeinek megváltoztatása során a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

II. Az I. pontban leírt jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi a Fressnapf – Hungária Állateledel és Felszerelés Nagy- és Kiskereskedelmi Kft.-t 100.000.000,- (azaz százmillió) forint bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

III. Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a Fressnapf – Hungária Állateledel és Felszerelés Nagy- és Kiskereskedelmi Kft.-t, hogy oly módon kompenzálja azon fogyasztóit, akik a kampányból betelt, de még be nem váltott pecsétgyűjtő füzettel rendelkeznek, hogy minden ilyen fogyasztó számára 25 db, egyenként 1000,- Ft címletű utalványt biztosítson a határozat kézhezvételét követő három hónapon belüli kezdettel, legalább két hónapos időtartamig, amelynek során a fogyasztók a kampány eredeti feltételei szerint, azaz valamennyi termékkörre és alkalmanként beválthatósági korlát és további vásárlási kötelezettség nélkül használhatják fel azokat. A két hónap attól a naptól indul, amikor a már regisztrált fogyasztóit ellenőrizhető módon értesítette, valamint a honlapján és az áruházaiban erről a lehetőségről, különösen annak kezdő időpontjáról és időtartamáról az érintett fogyasztókat megfelelően és ellenőrizhető módon értesítette, valamint a pecsétgyűjtő füzetek eredeti feltételek szerinti beváltásának lehetősége ténylegesen és ellenőrizhetően megnyílt.

IV. Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a Fressnapf – Hungária Állateledel és Felszerelés Nagy- és Kiskereskedelmi Kft.-t, hogy azon fogyasztóinak, akiknek a kampányból be nem telt pecsétgyűjtővel rendelkeznek, a pecsétgyűjtő leadása ellenében az abban lévő pecsétek után egyenként 1000,- Ft árkedvezményt biztosítson, amelyeket a fogyasztók a kampány eredeti feltételei szerint, azaz valamennyi termékkörre és alkalmanként beválthatósági korlát és további vásárlási kötelezettség nélkül használhatják fel azokat a határozat kézhezvétele után három hónapon belüli kezdettel, legalább két hónapos időtartamig. A két hónap attól a naptól indul, amikor a már regisztrált fogyasztóit ellenőrizhető módon értesítette, valamint a honlapján és az áruházaiban erről a lehetőségről, különösen annak kezdő időpontjáról és időtartamáról az érintett fogyasztókat megfelelően és ellenőrizhető módon értesítette, és az egyszeri kedvezményes vásárlás lehetősége ténylegesen és ellenőrizhetően megnyílt.

V. Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a Fressnapf – Hungária Állateledel és Felszerelés Nagy- és Kiskereskedelmi Kft.-t, hogy azon fogyasztóinak, akiknek a kampány során a betelt pecsétgyűjtőjük beváltását követően még maradtak fel nem használt 1000,. vagy 2000,- Ft címletű utalványaik, azok felhasználását az eredeti feltételek mellett, azaz további vásárlási kötelezettség, alkalmanként beválthatósági korlát és termékköri megkötés nélkül tegye lehetővé, a határozat kézhezvétele után három hónapon belüli kezdettel, legalább két hónapos időtartamig. A két hónap attól a naptól indul, amikor a már regisztrált fogyasztóit ellenőrizhető módon értesítette, valamint a honlapján és az áruházaiban erről a lehetőségről, különösen annak kezdő időpontjáról és időtartamáról az érintett fogyasztókat megfelelően és ellenőrizhető módon értesítette, és az egyszeri kedvezményes vásárlás lehetősége ténylegesen és ellenőrizhetően megnyílt.

VI. Az eljáró versenytanács kötelezi a Fressnapf – Hungária Állateledel és Felszerelés Nagy- és Kiskereskedelmi Kft.-t, hogy a határozat kézhezvételét követő öt napon belül a weblapjának bejelentkező oldalán, valamint két héten belül valamennyi áruházában kihelyezett tájékozatókon az olvasók, illetve fogyasztók számára jól látható helyen, formában és méretben jelentesse meg/helyezze el jelen határozat rendelkező részének teljes szövegét.

VII. Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a Fressnapf – Hungária Állateledel és Felszerelés Nagy- és Kiskereskedelmi Kft.-t, hogy a határozat kézhezvételét követő 120 napon belül részletes igazolást nyújtson be a Gazdasági Versenyhivatalhoz a jelen rendelkezés III-VI. pontjainak teljesítéséről.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a közléstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.