Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/93/2015.
Iktatószám:
Vj/93-129/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Gobert és Társa Ügyvédi Iroda (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., B épület 8. em.) által képviselt Premio Travel Holidays Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 10.), az Erdős és Társai Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Vitéz u. 5-7.; ügyintézésre jogosult ügyvéd: Dr. E. Á.) által képviselt Líra Könyv Zrt. (1086 Budapest, Dankó utca 4-8.), a BestByte Kft. (1139 Budapest, Fáy utca 45.), az ALLEGO Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1054 Budapest. Hold utca 21. II. em. 4.) felszámoló által képviselt D.M-Holding Zrt. (1085 Budapest, József körút 69.) és a Mester Kiadó Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 111-113. 16. ép. 1. em. 203.)eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

 határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy
  • a Premio Travel Holidays Kft. 2013. november 29-től 2016. február 3-ig fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott törökországi (Lykia, Kappadókia, Török Riviéra) körutazási csomagjai kapcsán, amikor valótlanul azt a benyomást keltette a fogyasztókban, hogy utazásait a megjelölt referenciaárhoz képest kedvezményes áron értékesíti, miközben azok meghirdetett referenciaára ténylegesen nem alkalmazott fogyasztói ár volt;

  • a Premio Travel Holidays Kft., Líra Könyv Zrt. és a Mester Kiadó Kft. 2015 januárjában tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülő, megtévesztő tájékoztatást nyújtott a Kappadókia körutazás egyik szolgáltatáselemének, a vacsorának az árával kapcsolatosan.

  1. Az eljáró versenytanács ezen jogsértés miatt figyelmeztetésben részesíti a Premio Travel Holidays Kft.-t, és egyben kötelezi, hogy a határozat átvételétől számított 90 napon belül alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet, amelyet rögzít belső szabályzatában is és alkalmaz későbbi kampányai előzetes ellenőrzésére.

  1. Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a Premio Travel Holidays Kft.-t, hogy

  1. a határozat kézhezvételét követő 90 napon belül részletesen írásban igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy hogyan tett eleget a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendre vonatkozó előírásnak;

  1. a határozat jogerőre emelkedését követő első, a fentiek szerint kialakított kereskedelmi kampányáról tájékoztassa az eljáró versenytanácsot akképpen, hogy abban bemutatja, hogy hogyan tett eleget a belső eljárási szabályzatában is rögzített fenti - előzetes ellenőriztetési - kötelezettségeinek.

  1. Az eljáró versenytanács egyúttal kötelezi a Premio Travel Holidays Kft.-t 32.000,-Ft (azaz harminckétezer forint) - az anyanyelv használatával összefüggésben megállapított - eljárási költség megfizetésére. Az eljárási költséget a jelen döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 eljárási költségbevételi számlájára köteles az eljárás alá vont vállalkozás megfizetni.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (eljárási költség). Ha a kötelezett a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az eljárási költség és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a BestByte Kft. kereskedelmi gyakorlata (a BestByte Kft. ügyfeleinek eljuttatott DM levél) nem jogsértő.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást a D.M-Holding Zrt.-vel szemben megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.