Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/97/2015.
Iktatószám:
Vj/97-49/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Varga L. László Ügyvédi Iroda (postacím:, székhely:) által képviselt Aramis Pharma Kft. (1095 Budapest, Mester utca 28. B. lépcsőház. 3. em. 5.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy Aramis Pharma Kft. 2015. január 12. és 2015. július 15. között televíziós reklámjában, a vállalat edukációs honlapján, plakátokon, valamint 2015. október 5. és 2015. október 13. között papírzsebkendős dobozain tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor Fluimucil termékcsaláddal összefüggésben a „védi a tüdőt” kifejezést tartalmazó egyes kereskedelmi kommunikációiban az embergyógyászati célra szánt, gyógyszertárból vény nélkül is kiadható és társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő gyógyszerekre irányadó ágazati szabályoknak nem megfelelő állításokat tett.

  1. Az eljáró versenytanács ezen jogsértés miatt figyelmeztetésben részesíti a vállalkozást, és egyben kötelezi, hogy

  1. a határozat átvételétől számított 60 napon belül alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet, amelyet rögzít belső szabályzatában is, és

  1. a fentiek igazolására a jelen határozat jogerőre emelkedését követő első reklámkampányáról tájékoztassa az eljáró versenytanácsot aképpen, hogy bemutatja, hogyan tett eleget a belső eljárási szabályzatában is rögzített kötelezettségeinek.

  1. Az eljáró versenytanács a jogsértés megállapításán túlmenően a határozat átvételét követő 30 nap eltelte után megtiltja az Aramis Pharma Kft. számára a „védi a tüdőt” kifejezés további használatát.

  1. Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá az Aramis Pharma Kft.-t, hogy a határozat kézhezvételét követő 60 napon belül részletes igazolást nyújtson be a Gazdasági Versenyhivatalnak a II. a. és III. pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséről. Abban az esetben, ha az eljáró versenytanács azt észleli, hogy az eljárás alá vont nem megfelelően tett eleget a kötelezettségeinek, akkor utóvizsgálati eljárás megindítását kezdeményezheti, míg a kötelezettségek határidőben történő teljesítésének elmulasztása esetén az eljáró versenytanács haladéktalanul megindítja a végrehajtást, ha a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy a végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az előírtaknak megfelelően történt. Az eljáró versenytanács a döntésében előírt meghatározott cselekmény elvégzésére, meghatározott magatartás tanúsítására vagy attól való tartózkodásra vonatkozó kötelezettség végrehajtásának megindításával egyidejűleg - ha a meghatározott cselekmény teljesítése más végrehajtási módon keresztül hatékonyan nem biztosítható - végrehajtási bírságot szab ki.

  1. Az eljáró versenytanács a PR cikkek és a banner vonatkozásában megállapítja, hogy a magatartás nem jogsértő, mivel ezen eszközökön nem került alkalmazásra a „védi a tüdő” állítást.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a közléstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.