Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: Vj/77/2016.
Iktatószám: Vj/77-476/2016.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a(z)

 • Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda (1012 Budapest, Logodi u. 30.) által képviselt JUMBO LOG Járműgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1149 Budapest, Róna utca 120-122.) és RESTONE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Újszászi út 18.),
 • Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Kft. (2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6.),
 • P. Z. Ügyvédi Iroda által képviselt M-U-T Hungária Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Kft. (2851 Környe, Iparcentrum 3.),
 • Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda (1123 Budapest, Alkotás u. 39/c.) által képviselt MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság (3527 Miskolc, Besenyői út 26.),
 • B. G. egyéni ügyvéd által képviselt P1-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. 2. em. 4.),
 • Bitumaster Építőipari Kft. (2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6., cjsz: 13-09-125175), valamint
 • R+R Consulting Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6., cjsz: 13-09-103459)

eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

 határozatot

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a RESTONE Kft., a JUMBO LOG Kft. és a Profi-Bagger Kft. a

 • Budapest Főváros Önkormányzata által a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0019 konstrukció keretében kiírt „Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” tárgyú;
 • Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 konstrukció keretében kiírt „Szolnoki Térségi regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel adásvételi szerződés keretében” tárgyú;
 • Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által kiírt „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program, KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0002 számú projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó eszközök beszerzése” tárgyú;
 • Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 konstrukció keretében kiírt „Települési szilárdhulladék mechanikai – biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú;
 • Nádudvar Város Önkormányzata által KEOP-1.1.1/C/13-2013-0038 konstrukció keretében kiírt „Hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretén belül” tárgyú;
 • Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 konstrukció keretében kiírt „Szolnoki Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer kiegészítő fejlesztése eszközbeszerzésekkel adásvételi szerződés keretében” tárgyú;

továbbá a JUMBO LOG Kft. és a Profi-Bagger Kft. a

 •  Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. által kiírt „K1438 A 1106 Budapest X. kerület Eszterlánc u. (belterület) 42544/22 hrsz.-ú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése” tárgyú

tendereken a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. § (2) bekezdés a) és d) pontjába és egyúttal az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz.) 101. cikk (1) bekezdésébe, illetve annak a) és c) pontja ütköző jogsértést követtek el azáltal, hogy olyan egyeztetéseket folytattak és információkat osztottak meg egymással, amelyek az egyes hulladékkezelésére szolgáló gyűjtőedények, valamint speciális gépjárművek, berendezések beszerzésére irányulóan kiírt, jellemzően KEOP pályázatok keretében, a fenti közbeszerzési eljárások kapcsán lefolytatott ajánlatkéréseken az ajánlati árak és a nyertes vállalkozás személyének előzetes egyeztetésére irányultak.

II. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az M-U-T Kft. a Tpvt. 11. § (2) bekezdés a) és d) pontjába és egyúttal az EUMSz. 101. cikk (1) bekezdésébe, illetve annak a) és c) pontja ütköző jogsértést követett el a Budapest Főváros Önkormányzata által a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0019 konstrukció keretében kiírt „Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” tárgyú tenderen az ajánlati árak és a nyertes vállalkozás személyének a JUMBO LOG Kft.-vel, a RESTONE Kft.-vel és a Profi-Bagger Kft-vel való előzetes egyeztetésével.

III. Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy a MENTO Kft., a RESTONE Kft. és a JUMBO LOG Kft. a Tpvt. 11. § (2) bekezdés a) és d) pontjába és egyúttal az EUMSz. 101. cikk (1) bekezdésébe, illetve annak a) és c) pontja ütköző jogsértést követett el az alábbi közbeszerzési eljárások kapcsán lefolytatott ajánlatkéréseken az ajánlati árak és a nyertes vállalkozás személyének előzetes egyeztetésével:

 • Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás által KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 konstrukció keretében kiírt „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú tender;
 • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által KEOP-1.1.1/C13-2013-0001 konstrukció keretében kiírt „Miskolc és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” tárgyú tender;
 • Sajó-Bódva Völgye és Környéke hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 konstrukció keretében kiírt „Árubeszerzés – járművek és munkagépek beszerzése” tárgyú tender.

IV. A fenti jogsértések megállapításán túl az eljáró versenytanács

 • az JUMBO LOG Járműgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben 6.470.000,- Ft, azaz hatmillió-négyszázhetvenezer forint,
 • a RESTONE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben 53.110.000,- Ft, azaz ötvenhárommillió-száztízezer forint,
 • a Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Kft.-vel szemben 292.950.000,- Ft, azaz kétszázkilencvenkétmillió-kilencszázötvenezer forint,
 • az M-U-T Hungária Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Kft.-vel szemben 206.610.000,- Ft, azaz kétszázhatmillió-hatszáztízezer forint,
 • a MENTO Környezetkultúra Kft.-vel szemben 307.720.000,- Ft, azaz háromszázhétmillió-hétszázhúszezer forint

versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a vállalkozások a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, azzal, hogy a MENTO Környezetkultúra Kft.-nek és a Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Kft.-nek az alábbiak szerinti részletfizetési lehetőséget biztosít az eljáró versenytanács.

Az eljáró versenytanács a MENTO Környezetkultúra Kft.-nek a 307.720.000,- Ft összegű versenyfelügyeleti bírság megfizetésére 12 havi részletfizetést engedélyez, akként, hogy az első havi részlet összege 25.643.337,- Ft, az ezt követő 11 havi részlet összege 25.643.333,- Ft, az első részletet a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, az ezt követő további 11 havi részletet pedig az első részlet megfizetését követő hónaptól minden hónap 30. napjáig köteles teljesíteni. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik.

Az eljáró versenytanács a Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Kft.-nek a 292.150.000,- Ft összegű versenyfelügyeleti bírság megfizetésére 12 havi részletfizetést engedélyez, akként, hogy az első havi részlet összege 24.346.200,- Ft, az ezt követő 11 havi részlet összege 24.345.800,- Ft, az első részletet a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, az ezt követő további 11 havi részletet pedig az első részlet megfizetését követő hónaptól minden hónap 30. napjáig köteles teljesíteni. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik.

Ha a kötelezett a bírságfizetési fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot köteles fizetni. A bírság, és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

V. Mögöttes felelősként történő helytállási kötelezettségükre tekintettel az eljáró versenytanács a RESTONE Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó JUMBO LOG Kft.-t, illetve a JUMBO LOG Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozás-csoportba tartozó RESTONE Kft.-t nevesíti, és külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni a bírság megfizetésére a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján amennyiben a bírságot a vállalkozáscsoport másik tagja önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

VI. Mögöttes felelősként történő helytállási kötelezettségükre tekintettel az eljáró versenytanács a Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó Bitumaster Építőipari Kft.-t valamint az R+R Consulting Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.-t nevesíti, és külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni a bírság megfizetésére a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján amennyiben a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

VII. Az eljáró versenytanács kötelezi az egy vállalkozáscsoportba tartozó JUMBO LOG Kft.-t és RESTONE Kft.-t a megfelelési programjának általa vállalt végrehajtására[1], és kötelezi, hogy annak teljesülésének részletes igazolását dokumentumokkal alátámasztva 2020. április 30-ig nyújtsa be a Gazdasági Versenyhivatalnak. A Gazdasági Versenyhivatal a kötelezésben foglaltak teljesülését utóvizsgálat keretében ellenőrizheti.

VIII. Az eljáró versenytanács kötelezi a Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Kft.-t a megfelelési programjának általa vállalt végrehajtására[2], és kötelezi, hogy annak teljesülésének részletes igazolását dokumentumokkal alátámasztva 2020. április 30-ig nyújtsa be a Gazdasági Versenyhivatalnak. A Gazdasági Versenyhivatal a kötelezésben foglaltak teljesülését utóvizsgálat keretében ellenőrizheti.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[3] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

A fentieken túl az eljáró versenytanács meghozta az alábbi

végzést

Az eljáró versenytanács a P1-BAU Kft.-vel szemben az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[4] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 

[1] VJ/77-454/2016

[2] VJ/77-447/2016

[3] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[4] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar