Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/51/2017.
Iktatószám:
VJ/51-27/2017.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás (1118 Budapest, Villányi út 47., képviseli a Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda és a Molnár-Bíró Ügyvédi Iroda) által képviselt[1] P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroen utca 1.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/141/2015. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére indított utóvizsgálati eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta a következő

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a P Automobil Import Kft. a VJ/141-57/2015. számú határozatban előírt kötelezettségvállalását nem teljesítette a következő hiányosságokra tekintettel:

  • Az A) pontbeli vállalások körében az általános, valamennyi fokozott igénybevétellel érintett Peugeot termékre vonatkozó honlapi tájékoztatást jelentősebb késedelemmel teljesítette,

  • A B) pontbeli kötelezettséget csekély késedelemmel teljesítette,

  • A C) pontban előírt kötelezettséget jelentős késedelemmel teljesítette,

  • A D) pontbeli kötelezettséget jelentős késedelemmel teljesítette,

  • Az E) pontbeli, önkéntes igazolásra vonatkozó vállalást több tekintetben hiányosan, hiteles bizonyítékok, megfelelő dokumentumok benyújtása nélkül teljesítette.

A fentiekre tekintettel az eljáró versenytanács 1.800.000 Ft (azaz egymillió-nyolcszázezer forint) bírságot szab ki a P Automobil Import Kft.-vel szemben, amely összeget a vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] Meghatalmazás a VJ/51-4/2017. számú iratban.