Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/50/2018.
Iktatószám: VJ/50-148/2018.

Betekinthető változat!

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Győrfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz utca 49-51., eljáró ügyvéd: dr. N. A.) és helyettesítési meghatalmazottként a dr. Virág Péter Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. V. P.) által képviselt DANTE INTERNATIONAL S.A. (Bukarest, Soseaua Virtutii nr. 148, sector 6., Románia) és Extreme Digital-eMAG Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Dante International S.A. 2014 júliusától, az Extreme Digital-eMAG Kft. pedig 2019 áprilisától tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor nem megfelelő szakmai gondossággal alakította ki, illetve nem megfelelően ellenőrizte a www.emag.hu oldalon az egyes akciók feltételeit, a kedvezményrendszert, az árfeltüntetési, kedvezményfeltüntetési gyakorlatát, illetve ezeknek a rendszerét.

Az eljáró versenytanács a fentiekre tekintettel kötelezi az eljárás alá vontakat az általuk vállalt, jelen határozat melléklete szerinti kötelezettségek teljesítésére.

Az eljáró versenytanács az eljárás alá vontakat egyetemlegesen kötelezi továbbá 200.000.000 Ft (azaz Kettőszázmillió Forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú[1] Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar