Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/42/2019.
Iktatószám: VJ/42-111/2019.

Betekinthető változat!
Az eljárás alá vont üzleti titka [ÜZLETI TITOK] jelöléssel látható

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12., KRID: 12223631) által képviselt Viagogo AG (Rue du Commerce 4, 1204, Genf, Svájc) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapította, hogy a Viagogo AG a vizsgált időszakban, 2019. januártól tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat a https://www.viagogo.com/hu weboldalon, mivel

  • a fizetendő vételárra vonatkozó kommunikációja során az árról időszerűtlenül tájékoztatja felhasználóit, valamint elmulasztja tájékoztatni a felhasználókat az átváltási árfolyamról (annak tényéről), illetve az árfolyam számítás – platformon alkalmazott – módjáról,
  • a teljes vásárlási folyamat alatt (főleg az elérhetőséggel, kereslettel kapcsolatos) sürgető jellegű tájékoztatásokat tesz közzé, amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük révén összhatásukban alkalmasak pszichés nyomásgyakorlásra, így agresszív kereskedelmi gyakorlatot valósítanak meg,
  • a fogyasztói ügyleti döntés torzítására is alkalmas módon nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően jár el, amikor nem teszi egyértelművé, hogy kizárólag az értékesítés bonyolítására alkalmas közvetítő platformot üzemeltet, továbbá azt a benyomást kelti, hogy a weboldalon kialakított árakra nincs ráhatása.

Az eljáró versenytanács a jelen határozat átvételétől követő 90 napon belül megtiltja a fenti gyakorlatok folytatását és arra kötelezi a vállalkozást, hogy a jelen határozat közlését követő 100 napon belül igazolja, hogy az eltiltásnak mikor és hogyan felelt meg. Az eljáró versenytanács az eltiltásnak és annak igazolásának való megfelelésre vonatkozó iránymutatást a jelen határozat indokolásban, különösen annak 364-368. pontjában adott.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértések miatt kötelezi az eljárás alá vontat 472.000.000 Ft (azaz négyszázhetvenkettőmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú[1] Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar