Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/1/2019.
Iktatószám: VJ/1-55/2019.

Betekinthető változat!
Az eljárás alá vontak üzleti titka az [ÜZLETI TITOK] megjelöléssel látható

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.), valamint a helyettesítésre önállóan jogosult dr. T. T. ügyvéd (Tercsák Ügyvédi Iroda), dr. Sz. Sz. ügyvéd (Szendrő Ügyvédi Iroda) és dr. K. G. egyéni ügyvéd által képviselt 4Life Direct Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) és a szintén az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, valamint a helyettesítésre önállóan jogosult dr. T. T. ügyvéd, dr. Sz. Sz. ügyvéd és dr. K. G. egyéni ügyvéd által képviselt Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited (Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács – tekintettel a Kúria Kfv.II.37.887/2017/10. számú ítéletében foglaltakra –a 2012 decembere és 2015. május 31. közötti időszakban közzétett, a 4Life Direct Kft. által közvetített és a Red Sands Life Company (Europe) Limited által nyújtott Időskori Biztonság életbiztosítási termékre vonatkozó kereskedelmi gyakorlat kapcsán megállapítja, hogy

I) a jelen határozat 109-111. pontjai szerinti televíziós reklámok, valamint a 4Life Direct Kft. által küldött/közzétett SMS-ek, e-DM levelek, teletext szövegek, Google Adwords hirdetések, valamint szórólapok nem sugallták, hogy a biztosítás minden konstrukcióban érdemi segítséget jelent a temetési és egyéb költségekben, így ebben a tekintetben nem jogsértőek,

II) a jelen határozat 112. pontja szerinti rádió- és televíziós reklámok, valamint a 4lifedirect.hu weboldalon közzétett videó szerinti kereskedelmi gyakorlatok megtévesztették a fogyasztókat, ezért jogsértőek, mivel azt sugallták, hogy a biztosítás minden konstrukcióban érdemi segítséget jelent a temetési és egyéb költségekben.

Az II) szerinti magatartások miatt, továbbá a VJ/117-75/2014. számú határozat hatályában fenntartott rendelkezésére[1] tekintettel az eljáró versenytanács a 4Life Direct Kft.-vel szemben 61.500.000 Ft, azaz hatvanegymillió-ötszázezer forint, a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited-del szemben 88.500.000 Ft, azaz nyolcvannyolcmillió-ötszázezer forint bírságot szab ki, amely összegeket a vállalkozásoknak a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kell megfizetniük a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 

[1] A rádió- és televíziós reklámok, a www.4lifedirect.hu weboldal, a szórólapok, e-DM levelek, Google Adwords hirdetések és a mögöttes landing page, valamint a teletext szövegek (azaz a tájékoztató  SMS-ek kivételével az összes vizsgált kommunikációs eszköz) megtévesztőek voltak a biztosító személyét illetően, mivel azt sugallták, hogy a biztosítást az ügynök nyújtja.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar