Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/6/2019.
Iktatószám: VJ/6-48/2019.

Nyilvános  változat!
Az eljárás alá vont üzleti titkát az [ÜZLETI TITOK] megjelölés tartalmazza!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Forgó, Damjanovic és Társai Ügyvédi Iroda (1123 Budapest, Alkotás u. 17-19., eljáró ügyvéd: dr. F. Zs.) által képviselt Béres Gyógyszergyár Zrt. (1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta a következő

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Béres Gyógyszergyár Zrt. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott azzal, hogy

  • Béres Actival Kid Gumivitamin + Ajándék világító toll elnevezésű összecsomagolt terméket népszerűsítő (2016. szeptemberben és 2017. februárban közzétett) televíziós reklámban, 2017. januári Gyöngy Patikákban megjelent szórólapon, 2016. szeptemberi patikai wobbleren és plakáton,
  • Béres Actival Kid Gumivitamin + Ajándék intelligens gyurma elnevezésű összecsomagolt terméket népszerűsítő (2017. és 2018. szeptembertől novemberig közzétett) televíziós reklámban, novemberben és decemberben látható mozi szponzorációban, 2017. szeptembertől decemberig megjelenő Youtube hirdetésben és a promóciós termék csomagolásán

közvetlenül gyermekkorúakat szólított fel a termék megvásárlására, így a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) melléklet 28. pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében rögzített tilalmat megsértette.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a Béres Gyógyszergyár Zrt.-t 21.000.000 Ft, azaz huszonegymillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi a Béres Gyógyszergyár Zrt.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy milyen módon biztosítja azon megfelelési törekvését jelenleg, illetve a jövőre nézve, hogy

  • azon kereskedelmi gyakorlatok esetében, ahol a gyerekes szülő a reklám célcsoportja, kifejezetten kizárja a reklámjai gyerekcsatornákon történő levetítését,
  • a jelen határozat megállapításait felhasználja a reklámjai előzetes szűrésére.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács megszüntetni az eljárást a vizsgálattal érintett időszakban közzétett, a határozati rendelkező részben fel nem sorolt, de a jelen versenyfelügyeleti eljárásban feltárt további reklámeszközök tekintetében.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar