Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/16/2020.
Iktatószám: VJ/16-177/2020.

Betekinthető!
Az eljárás alá vontak üzleti titka az [ÜZLETI TITOK] jelöléssel látható!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a CERHA HEMPEL Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő u. 14-18., KRID azonosító: 18184606) által képviselt Alza.hu Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 54-58.) és a szintén a CERHA HEMPEL Dezső és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Alza.cz a.s. (1522/53. Jankovcova, Holesovice 7 Prága 17000 Cseh Köztársaság) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Alza.hu Kft. és az Alza.cz a.s. eljárás alá vont vállalkozások 2016. szeptember 1. és 2020. május 12. között a www.alza.hu weboldalon, továbbá 2017. május 16. és 2020. május 12. között az Alza applikációban egyes termék ajánlatokkal összefüggésben megjelenített „Jelenleg X ügyfél érdeklődik a termék iránt”, „A héten X ügyfél vásárolta meg ezt a terméket” és „Ma X ügyfél vásárolta meg ezt a terméket” típusú, illetve az ezekhez hasonló tájékoztatások alkalmazásával tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak, mivel

  • az állítások – esetenként a termékkészletre, illetve árkedvezményre utaló más tájékoztatásokkal együtt – szövegezésük tartalma és vizuális megjelenítésük összhatása révén pszichés nyomásgyakorlás kifejtésére alkalmas módon sürgették a fogyasztót a termék megvásárlására vonatkozó döntése meghozatalában, továbbá
  • egyes tájékoztatások által közvetített üzenet – figyelemmel a megjelenés egyéb körülményeire is – nem felelt meg a valóságnak az egyes termékek fogyasztók közötti népszerűsége vonatkozásában, valamint egyes állítások üzenete nem felelt meg a valóságnak a magyarországi fogyasztók tekintetében,

amely magatartások a fogyasztói döntéseket torzíthatták.

Az eljáró versenytanács a fenti magatartások miatt az eljárás alá vontakat egyetemlegesen kötelezi 40.000.000 Ft (azaz negyvenmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú[1] Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács a fentiekre tekintettel továbbá egyetemlegesen kötelezi az eljárás alá vontakat az általuk vállalt, jelen határozat melléklete szerinti (a jelen határozat indokolásának V.4. és V.5. pontjában is hivatkozott) kötelezettségek teljesítésére és mindezek igazolására a mellékletben megjelölt határidőkben.

Amennyiben az eljárás alá vontak elsődleges kompenzációs, illetve kiegészítő eljárásra vonatkozó vállalásának teljesítését követően a jelen határozat mellékletének IV. pontja szerint maradványösszeg kerül megállapításra, úgy ezen összeget is versenyfelügyeleti bírságként kötelesek az eljárás alá vontak egyetemlegesen megfizetni, azzal, hogy ezen feltételes bírság összegéről és a fizetési határidőről az eljáró versenytanács az igazolási időszakot követően külön végzésben dönt.[2]

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[3] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

[2] Amennyiben nem marad fenn maradványösszeg a garantált kompenzációs minimum összegből, ekként feltételes bírság megfizetési kötelezettsége sem lesz az eljárás alá vontaknak, úgy ezen tényről az eljáró versenytanács külön végzésben nem rendelkezik. Mind a feltételes bírságról való külön rendelkezést, mind ennek hiányát (azaz a maradványösszeg hiányának önálló döntés nélküli megállapítását) megelőzheti utóvizsgálati versenyfelügyeleti eljárás vagy valamely végrehajtási cselekmény. 

[3] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar