Nyomtatható verzió PDF formátumban

Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/44/2020.
Iktatószám: VJ/44-115/2020.                                             

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17., eljáró ügyvéd: dr. Keller Anikó; KRID:. 18092699) által képviselt DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

 határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdését az Fttv. 7. § (1) bekezdése szerinti tényállás megvalósításával, mivel a DIGINet 1000 elnevezésű internet szolgáltatásának népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációiban (így pl. televízióreklámok, plakátok, szórólapok, behúzások, műsorújságok, sajtóhirdetések, DM és számla melletti tájékoztató levelek, PR megjelenés, saját Facebook posztok, saját Youtube megjelenések, saját honlap, telefonos értékesítők által nyújtott tájékoztatások, 1272-es ügyfélszolgálati számon nyújtott tájékoztatás) 2017. decembertől – 2021. decemberig elhallgatta, hogy a kínált sebesség érdekében a fogyasztók saját eszközeinek is meg kell felelnie meghatározott technikai követelményeknek [azaz pl. gigabites bemeneti porttal rendelkező számítógép, gigabites hálózati megosztó eszköz (router) is szükséges].
  2. Az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat az általa vállalt, jelen határozat melléklete szerinti kötelezettség teljesítésére.
  3. Az eljáró versenytanács a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. saját honlapja kapcsán 2021. január 26-től kezdődően és a megfelelő információk közvetlen elérését biztosító online hirdetések, valamint az ügyfélszolgálati plakátok tekintetében megállapítja, hogy a magatartás nem volt jogsértő.
  4. Az eljáró versenytanács az I. pont szerinti jogsértés miatt a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-t 190.000.000 Ft (azaz százkilencvenmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú[1] Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.
    Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá a következő

 v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a 2021-ben alkalmazott szórólapok és DM levelek vonatkozásában, valamint azon bannerek tekintetében, ahol az érkezési oldalra mutató link nem áll rendelkezésre.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[3] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

  INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[3] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar