Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/9/2020.
Iktatószám: VJ/9-49/2020.                                                            

Betekinthető változat.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12. 3. emelet) által képviselt Airbnb Ireland, private unlimited company (25/28 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Írország) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/89/2016. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére indított utóvizsgálati eljárásban nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont Airbnb Ireland, private unlimited company a 2018. június 11-én kelt VJ/89-89/2016. számú határozatban előírt kötelezettségvállalást nem teljesítette maradéktalanul, mivel a kötelezettségvállalás teljesítésére rögzített határidő betartását nem igazolta, a benyújtott igazolási dokumentáció alapján a teljesítésére késedelmesen került sor, emellett a kötelezettségvállalás 3. pontja kapcsán nem igazolta, hogy az „akár” árat csak a ténylegesen elérhető szállásokhoz tünteti fel és az valóban a következő 90 napon belül elérhető legalacsonyabb éjszakánkénti ár.

A fenti mulasztás miatt az eljáró versenytanács az Airbnb Ireland, private unlimited company eljárás alá vont vállalkozást 40.000.000 Ft (azaz negyvenmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar