A GVH autonóm – a kormánytól független – államigazgatási szerv, amely az Országgyűlés ellenőrzése mellett működik, így a hivatal elnöke évente beszámol a parlamentnek a GVH tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett tapasztalatai alapján arról, hogy a gazdasági verseny tisztasága és szabadsága miként érvényesül. A GVH országos illetékességgel rendelkező hatóság, így területi szervei nincsenek. A GVH panasszal, bejelentéssel és versenyfelügyeleti eljárással kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársait vizsgálóknak nevezik.

A GVH élén az elnök áll, akinek munkáját két elnökhelyettes és a főtitkár segíti. Az elnököt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki hat évre, az elnökhelyettesek személyére a GVH elnöke tesz javaslatot a miniszterelnöknek, aki – egyetértése esetén – hat évre szóló kinevezésre tesz előterjesztést a köztársasági elnöknek. A kinevezéssel egyidejűleg a köztársasági elnök az elnökhelyettesek egyikét megbízza a Versenytanács elnöki teendőinek ellátásával, míg a másik (általános) elnökhelyettes feladata a szakmai irodák irányítása és felügyelete. A GVH hivatali szervezetét – az elnök irányításával – a főtitkár vezeti.

A szakmai irodák felügyeletével megbízott elnökhelyettes alá tartozó szakmai irodák ügytípus szerint szervezettek. Versenyfelügyeleti ügyekben a szakmai irodák döntenek a versenyfelügyeleti eljárás elrendeléséről, és gondoskodnak a döntés-előkészítéshez szükséges vizsgálatok lefolytatásáról, ennek érdekében:

  • folyamatosan figyelemmel kísérik a verseny és a piacok működését;
  • a hivatalhoz érkezett egyes panaszok, illetve bejelentések alapján döntést hoznak arról, hogy induljon-e hivatalból versenyfelügyeleti eljárás, illetve jogsértés gyanúja esetén saját kezdeményezésre versenyfelügyeleti eljárást indítanak;
  • lefolytatják a hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásokat, szükség szerint megszüntetik a megindított eljárásokat vagy előkészítik a Versenytanács döntését;
  • utóvizsgálat keretében ellenőrzik a versenytanácsi döntések végrehajtását.

Ezen túlmenően a szakmai irodák részt vesznek a hivatalhoz egyeztetésre érkezett jogszabálytervezetek, koncepciók véleményezésében és a GVH egyéb versenypártolási tevékenységében, valamint a GVH verseny- és a fogyasztói kultúra fejlesztése és terjesztése érdekében végzett tevékenységében is.

A szakmai irodák közül a versenyt érdemben érintő, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmával, továbbá a jogsértő összehasonlító reklám tilalmával, valamint az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmával kapcsolatos egyes panaszok, valamint a bejelentések intézését, illetve a vizsgálatok lefolytatását a Fogyasztóvédelmi Iroda végzi. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélésekkel, a versenykorlátozó megállapodásokkal, összehangolt magatartásokkal az Antitröszt Iroda, a titkosan megvalósított, legkeményebb versenykorlátozásokat (árrögzítést, piacfelosztást) jelentő kartellek vizsgálatával a Kartell Iroda foglalkozik. Utóbbi munkáját az információszerzéssel és tényfeltárással a kartellek felderítését elősegítő, közvetlenül az elnök felügyelete alá tartozó Felderítő Iroda segíti. A vállalkozások összefonódásának ellenőrzését a Fúziós Iroda látja el, melynek munkatársai túlnyomórészt összefonódás-bejelentések alapján járnak el és a piaci szerkezetek tartós változásainak előzetes ellenőrzését (versenyre káros piaci struktúra, mint pl. a monopolhelyzet kialakulásának megelőzése) végzik. A Fúziós Iroda az összefonódás-ellenőrzések sajátosságaira tekintettel nem az általános elnökhelyettes, hanem a Versenytanács elnökének irányítása alá tartozó szakmai iroda. A szakmai irodák munkájuk során nyomon követik az Európai Unió Bírósága, az Európai Bizottság és az Európai Unió tagállamainak joggyakorlatát is. A szakmai irodák versenyfelügyeleti és versenypártolási munkáját más szervezeti egységek is segítik. Így a szakmai irodai munka intézményesített jogi szakértői támogatását a Jogi Iroda biztosítja. A közgazdasági elemzések minőségének javítása és az elemző munka szerepének növelése érdekében a Vezető Közgazdász Irodájának feladata az alapos közgazdasági – elméleti, illetve lehetőség szerint empirikus – elemzések készítése egyes versenyfelügyeleti eljárásokkal kapcsolatban.

Versenyfelügyeleti ügyekben a GVH versenyfelügyeleti eljárásait érdemben lezáró határozatokat és a megszüntető végzések egy részét a hivatalon belül elkülönült döntéshozó fórumként működő Versenytanács hozza meg, s egyben gondoskodik is azok nyilvánosságra hozataláról és végrehajtásáról. A Versenytanács bírálja el egyúttal a vizsgálók által a versenyfelügyeleti eljárás során hozott ún. közbenső végzések elleni jogorvoslatot is. A Versenytanács munkáját a Versenytanács elnöke szervezi és irányítja. A Versenytanács az egyes ügyeket a Versenytanács elnöke által kijelölt három- vagy öttagú tanácsban eljárva bírálja el. A versenytörvény a versenyfelügyeleti eljárás lefolytatásához teljes önállóságot biztosít a Versenytanács tagjainak: döntésük meghozatalakor csak a törvénynek vannak alárendelve, részükre utasítás nem adható. A Versenytanács munkáját a Döntéshozatalt Támogató Csoport segíti, valamint a döntések elleni jogorvoslat esetén a GVH bírósági képviseletét a Bírósági Képviseleti Iroda munkatársai biztosítják. A Versenytanács tagjai és a Versenytanács mellett működő szervezeti egységek munkatársai – versenyfelügyeleti feladataik mellett – közreműködnek a GVH versenypártolási és versenykultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenységében is.

A nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat, köztük az európai uniós jogalkalmazással és kapcsolattartással járó feladatokat, az elnök irányítása alá tartozó Nemzetközi Iroda látja el és szükség szerint közreműködik a versenyfelügyeleti és a versenypártolási és versenykultúra fejlesztő feladatok megvalósításában is.

Az elmúlt években megnövekedett számú fogyasztói jelzések nyilvántartását, kezelését, feldolgozását, valamint a panaszeljárással kapcsolatos egyes feladatokat a főtitkár irányítása alá tartozó Ügyfélszolgálati Iroda végzi. Az általa megvalósított előzetes szűréssel a szakmai irodák hatékonyabban koncentrálhatnak a versenyfelügyeleti eljárásokra. A hivatal verseny- és tudatos fogyasztói kultúra fejlesztéséhez való hozzájárulása érdekében kifejtett tevékenységét a főtitkár irányítása alatt álló, Versenykultúra-fejlesztési és Kommunikációs Iroda kifejezetten versenykultúra fejlesztésével foglalkozó munkatársai végzik, illetve fogják össze. A főtitkár irányítása alá tartozó további szervezeti egységek, így a Humánerőforrás Iroda, az Informatikai és Iratirányítási Iroda, ezen belül az Iratirányítási Csoport, valamint a Költségvetési Iroda feladata a GVH mindennapi működésének elősegítése.