Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/018-43/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. K. B. jogi osztályvezető által képviselt Penny Market Kereskedelmi Kft. (Alsónémedi) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Penny Market Kereskedelmi Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatott azáltal, hogy úgy alkalmazott "magyar termék" megjelölést 2010. július 1. és 2012. február 28. között (ide nem értve a 2011. január 2. és 19., valamint a 2011. november 3. és 2012. február 22. közötti időszakokat) reklámeszközein, hogy a gyakorlatával

  • nem volt tekintettel a "magyar termék" fogalom lehetséges fogyasztói értelmezésére;

  • saját, rögzített követelményrendszerét sem követte maradéktalanul.

Az eljáró versenytanács a Penny Market Kereskedelmi Kft.-t 5.000.000 Ft (ötmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.