Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/8/2012.
Iktatószám: Vj/8-1279/2012.


A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a […] Ügyvédi Iroda (…) által képviselt Crédit Agricole Corporate and Investment Bank SA (9 quai du President Paul Doumer, 92920 Párizs La Defense, Franciaország) eljárás alá vont vállalkozás és társaival szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t

Az eljáró versenytanács a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank SA eljárás alá vont vállalkozással szemben 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint eljárási bírságot szab ki.

Az eljáró versenytanács felhívja a megbírságoltat, hogy az eljárási bírságot a jelen végzés kézhezvételét követő napon a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára fizesse meg. A befizetéskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a versenyfelügyeleti eljárás számát, a megbírságolt nevét, valamint a befizetés jogcímét.

Ha a kötelezett az eljárási bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az eljárási bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a végzés végrehajtását.

A jelen végzéssel szemben az ügyfél a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel élhet. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

A jogorvoslati kérelemnek a jelen végzés végrehajtására halasztó hatálya van.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.