Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest. Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/8/2012.
Iktatószám: Vj/8-1421/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a G. F. M. T. Ügyvédi Iroda (1056 Budapest, Váci utca 81.) és a dr. K. E. ügyvéd (cím) által képviselt Banif Plus Bank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 22. C torony 5.) eljárás alá vont vállalkozás és társaival szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

  1. Az eljáró versenytanács a Banif Plus Bank Zrt. Vj/8-1357/2012. sz. alatt előterjesztett igazolási kérelmét elutasítja.

    A jelen végzés rendelkező részének I. pontjában foglaltakkal szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye.

  1. Az eljáró versenytanács a Banif PIus Bank Zrt. eljárás alá vont vállalkozással szemben 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint eljárási bírságot szab ki.

Az eljáró versenytanács felhívja a megbírságoltat hogy az eljárási bírságot a jelen végzés kézhezvételét követő napon a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára fizesse meg. A befizetéskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a versenyfelügyeleti eljárás számát, a megbírságolt nevét, valamint a befizetés jogcímét.

Ha a kötelezett az eljárási bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az eljárási bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a végzés végrehajtását.

A jelen végzés rendelkező részének II. pontjában és a kapcsolódó indokolással foglaltakkal szemben az ügyfél a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel élhet. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

A jogorvoslati kérelemnek a jelen végzés végrehajtására halasztó hatálya van.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.