Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/102/2013.
Iktatószám:
Vj/102-153/2013.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Cs. A. vezető jogtanácsos által képviselt CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (1033 Budapest, Flórián tér 1.) és a Szabó Zoltán ügyvezető, valamint a Dr. P. M. Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. P. M.) által képviselt Reál-Team Network Kft. (1184 Budapest, Aranyeső u. 8.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Reál-Team Network Kft. 2010. május 16. és 2011. március 7. között

 • tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsítottak, amikor piramis-elvre épülő olyan eladásösztönző rendszert hoztak létre, működtettek, illetve támogattak, ahol a fogyasztó azzal a lehetőséggel számolt, hogy - elsősorban további fogyasztóknak a rendszerbe való beléptetéséből, és kevésbé az áruk értékesítéséből vagy fogyasztásából eredően - valamilyen juttatásban részesülhet,

 • a fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsítottak, amikor a jövedelemszerzési, munkavégzési lehetőség ígéretével megkeresett fogyasztók előtt elhallgatták, hogy a jövedelemszerzés, munkavégzés feltétele egy életbiztosítási szerződés fogyasztó általi megkötése,

  • a fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsítottak, amikor a fogyasztók arról kaptak tájékoztatást, hogy az ún. Global Optima Csoport elnevezésű rendszer révén kiemelkedő jövedelmet szerezhetnek, amely akár a fogyasztók által megkötött életbiztosítási díj többszörösének fedezetére is alkalmas.

  E jogsértések miatt az eljáró versenytanács kötelezi a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-t 22.640.000,- Ft – azaz Huszonkettőmillió-hatszáznegyvenegyezer forint– bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.

  Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

  A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

  Indokolás

  A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.