Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

NYILVÁNOS VÁLTOZAT!

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/104/2013.
Iktatószám: Vj/104-31/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Danut Anghelache ügyvezető által képviselt Euro-telemarketing s.r.o (Gazdovka 772/21 Komarno 945 01, Szlovák Köztársaság), mint a Telestore Hungary Kft. jogutódja eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban  meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Euro Telemarketing s.r.o. (mint a Telestore Hungary Kft. jogutódja) 2013 áprilisától 2014 márciusáig a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor

  • a MaxiLift és a Stem Cell Therapy elnevezésű termékeket úgy népszerűsítette, hogy a termék használatától várható eredményekkel, illetőleg annak várható előnyeivel kapcsolatban tett állítások nem rendelkeznek megfelelő megalapozottsággal;

  • a MaxiLift és a Stem Cell Therapy elnevezésű készítményekkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációjában a termékek kiindulási áraként olyan árat jelölt meg, mely nem került a valóságban alkalmazásra.

E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi az Euro Telemarketing s.r.o.-t 30.000.000,- – azaz harmincmillió – Ft bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács a fenti kereskedelmi gyakorlat további folytatását a határozat kézhezvételétől számított munkanap 5 nap elteltével megtiltja. Az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül tájékoztassa a GVH-t a fenti kereskedelmi gyakorlat további folytatásának megszüntetése tényéről, módjáról és nyújtsa be a megszüntetést alátámasztó dokumentumokat.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a közléstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.