Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/34/2013.
Iktatószám:
Vj/34-103/2013.

 A Vj/34-105/2013. sz. kijavító határozattal egységes szerkezetbe foglalt határozat.

Betekinthető!

Üzleti titkot nem tartalmaz!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Honvéd u. 8. IV. em. 2/a., eljáró ügyvéd: dr. M.-H. B.) által képviselt Foodorgany Kft. (1031 Budapest, Záhony u. 7. B. ép.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott tárgyalást követően meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács megállapította, hogy a Foodorgany Kft. 2011. augusztus 17. és 2013. április 12. között egyes kereskedelmi kommunikációiban

  • jogsértően tulajdonított az Update termékeknek betegséget megelőző, illetőleg azt kezelő hatást,

  • valótlan egészségre vonatkozó állításokat tett az Update termékekkel kapcsolatban,

  • valótlan állításokat tett az Update termékekkel összetételével összefüggésben,

  • valótlan piacelsőségi állításokat tett.

Az eljáró versenytanács kötelezi a Foodorgany Kft..-t 15.000.000 Ft (azaz Tizenötmillió Forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.