Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/44/2013.

Iktatószám: Vj/44-43/2013.

 

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az OTP Bank Nyrt. 2012. január 1-jétől 2013. december 18-áig a fogyasztókkal szemben megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor – kamatmentességet ígérő kommunikációs eszközein – a fogyasztókat nem tájékoztatta arról, hogy abban az esetben, ha az (első) elszámolási időszakot követő (első) türelmi időszakban a kizárólag vásárlásra felhasznált hitelkeretet (és az esetlegesen felmerülő egyéb követeléseket) teljes egészében nem fizetik vissza, akkor még ha az ezt következő (második) elszámolási időszakban a felhasznált hitelkeretet (és az esetlegesen felmerülő egyéb követeléseket) a (második) türelmi időszakban vissza is fizetik, akkor is kamatot számít fel a második elszámolási időszakban a kizárólag vásárlásra felhasznált hitelkeret után.

Az eljáró versenytanács kötelezi az OTP Bank Nyrt-t  38.000.000,- Ft (azaz harmincnyolcmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára köteles megfizetni.

Továbbá az eljáró versenytanács kötelezi az OTP Bank Nyrt.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül azon ügyfelei részére, akikkel szemben 2012. január 1-jétől 2013. december 18-áig  a fenti kamatszámítási gyakorlata folytán kamatbevétele keletkezett, fizesse vissza ezen kamatbevételként keletkezett összeget, valamint a kamatbevétel felszámításának napjától a visszafizetés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot. A fentiek végrehajtását pedig a visszafizetés teljesítését követő 30 napon írásban igazolja a Gazdasági Versenyhivatal számára.

Végezetül az eljáró versenytanács arra is kötelezi az OTP Bank Nyrt.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 15 napon belül (i) a jelen határozatot a bankfiokjaiban hirdetmenyként 120 napig folyamatosan függessze ki, (ii) az internetes honlapjának nyitóoldalan hivatkozásként szintén 120 napig tegye közzé. A fentiek végrehajtását a bankfióki hirdetmények másolatának (amelyeken rögzítésre kerül a kifüggesztés és levétel időpontja, az azért felelős szeméyek aláírásával), valamint az internetes oldal archivált változatának becsatolásával a teljesítést követő 30 napon írásban igazolja a Gazdasági Versenyhivatal számára.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.