Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62 Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/59/2013.
Iktatószám: Vj/59-253/2013.

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. E. Á. ügyvéd (Erős Ügyvédi Iroda/Squire Sanders (US) LLP, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) és a dr. W. L. ügyvéd által képviselt Nielsen Közönségmérés Kft. (1146 Budapest, Hermina út 57-59) eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

végzést.

  I. Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti az eljárás alá vont által vállalt kötelezettségek egyidejű elfogadásával.

   II. Az eljáró versenytanács a Nielsen Közönségmérés Kft. számára az alábbi kötelezettségvállalások teljesítését írja elő:

    A) Az árazást érintő vállalások
    1. A Nielsen Közönségmérés Kft. (továbbiakban: Nielsen) vállalja, ha egy vagy több adatbázisát az Arianna szoftverrel együtt, csomagban értékesíti, akkor nem nyújt árkedvezményt az adatbázisok árából az Arianna szoftverrel történő csomagban értékesítésre tekintettel.

    1. A Nielsen vállalja, hogy az adatbázisokat a jövőben is értékesíti az Arianna szoftver nélkül is.

    1. A Nielsen vállalja, hogy ha egy vagy több adatbázisát az Arianna szoftverrel együtt értékesíti, akkor mind az adatbázis, mind a szoftver tekintetében külön ár és külön árengedmény rendszer kerül alkalmazásra és feltüntetésre. Ha az ügyfél az adott csomagot Arianna szoftver nélkül kívánja megvásárolni, akkor az érintett csomag ára (automatikusan) csökken az Arianna szoftver eredeti ajánlatban feltüntetett árával.

    1. A Nielsen vállalja, hogy az Arianna szoftver árát a vállalás teljesítését kötelezővé tevő GVH döntés közlésének időpontjában az azonos főbb jellemzőkkel rendelkező ügyfélkör tekintetében érvényesülő átlagos árszinthez képest csak akkor és annyiban módosítja, amennyiben azt a szoftver piaci értékének esetleges változása illetve a versenyképes árazás indokolja.

    1. Az 1. és a 3-4. pontban meghatározott vállalást 2016. január 1.-től kezdődően kell alkalmazni, az ezen időpont utáni időszakra hatályos szerződésekkel kapcsolatos ajánlatokra.

    A határozatlan idejű szerződések esetében a Nielsen vállalja, hogy 2016. január 30.-ig ajánlatot tesz a szerződés módosítására a jelen vállalásokkal való összhang megteremtése céljából.

    Ha az ügyfél az ajánlatot nem fogadja el, a Nielsen nem köteles a szerződést ebből az okból felmondani.

    Az olyan határozott idejű szerződések esetében, melyek rendelkeznek a határozott időtartam meghosszabbításának eljárásáról, a Nielsen ennek az eljárásnak a keretében köteles úgy eljárni, mint a határozatlan idejű szerződések esetében.

    A 2. pont a vállalás teljesítését kötelezővé tevő GVH döntés közlésének napját követő napon lép hatályba.

    1. Az 1-5. pontok szerinti vállalásokról a Nielsen a vállalás teljesítését kötelezővé tevő GVH döntés közlésének napját követő 30 napon belül közvetlenül és egyedileg értesíti az ügyfeleit.

    1. A vállalások hatálya nem terjed ki a közbeszerzési eljárásokban tett ajánlatra, ha az a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban meghatározott bármely előírással, feltétellel összeütközésbe kerülve megakadályozhatná, hogy a Nielsen érvényes ajánlatot tegyen az adott közbeszerzési eljárásban; továbbá nem vonatkozik a vállalás a közbeszerzési eljárásban megengedett ajánlat módosításokra sem.

    1. A Nielsen vállalja, hogy vállalások ellenőrizhetősége érdekében megküldi a Gazdasági Versenyhivatal számára

    • az 5. pont hatálya alá eső ajánlatokat, legkésőbb 2016. március 31.-ig, illetve ha a szerződéskötési folyamat eddig az időpontig nem zárul le, legkésőbb 2016. június 30.-ig, egyéb esetben az egyeztetések lezárását követő 30 napon belül;

    • a 2016. évre megkötött, a kötelezettségvállalás hatálya alá eső szerződéseket legkésőbb 2016. március 31.-ig, illetve ha a szerződéskötési folyamat eddig az időpontig nem zárul le, legkésőbb 2016. június 30.-ig, egyéb esetben a szerződéskötést követő 30 napon belül;

    • a 6. pontban rögzített egyedi értesítések másolatát a 6. pontban előírt határidő előírt határidő leteltét követő 15 napon belül.

     B) Az adatbázis külső szoftverfejlesztő részére való hozzáférhetővé tételével kapcsolatos vállalások

     1. A Nielsen vállalja, hogy feltétel nélkül engedélyezi, hogy bármely adatbázisában foglalt adatokat az ezeket megvásárló ügyfele külső, harmadik személy (a továbbiakban: szoftverfejlesztő) által az ügyfél rendelkezésére bocsátott szoftverrel kezelje, feldolgozza, feltéve, hogy a szoftveres adatkezelés során az adatok az ügyfél birtokából nem kerülnek át a szoftverfejlesztő birtokába.

     Az adatok abban az esetben kerülnek át a szoftverfejlesztő birtokába, ha a szoftverfejlesztő - az ügyfél közreműködésével és ellenőrzésével vagy anélkül - képes az adatokhoz való hozzáférésre, azok lemásolására illetve többszörözésére.

     A Nielsen vállalja, hogy e megoldás esetében a szükséges technikai támogatást megadja ahhoz, hogy a szoftverfejlesztő szoftvere az adatbázisokat kezelni tudja. E támogatás azonban nem járhat a Nielsen védelem alatt álló szellemi tulajdonjogai sérelmével. A Nielsen a támogatást az ügyfél kérelmére és számára, a szolgáltatással arányos díj ellenében, külön írásbeli megállapodás alapján nyújtja. A támogatás a következőket foglalja magában:

     • a Nielsen az adatbázisokat elemi (text) formátumban elérhetővé teszi az ügyfél számára;

     • az ügyfél számára adatletöltés biztosítása a Nielsen saját szoftverével, vagy az adatoknak az ügyfélhez tartozó e-mail címre történő küldésével;

     • a Nielsen az adatszerkezetről (az elemi adatokról a leírást) a szükséges dokumentációt az ügyfél kérése alapján rendelkezésére bocsátja a Nielsen által meghatározott tartalommal és formában, angol vagy magyar nyelven; a dokumentációt az ügyfél kizárólag az általa használt szoftver megfelelő beállítása érdekében átadhatja a szoftverfejlesztőnek;

     • Nielsen az ügyfél részére az adatbázis átalakításáról írásbeli tájékoztatást ad;

     • a Nielsen vállalja a szoftverfejlesztő számára legfeljebb 2 heti adatbázis átadását (tesztadat), amely adatokat a szoftverfejlesztő kizárólag az általa fejlesztett szoftver megfelelő beállítására csak az adott ügyfél javára/érdekében használhat fel;

     • adategyeztetés, adatellenőrzés.

     1. A Nielsen vállalja, hogy engedélyezi azt, hogy az adatbázisában foglalt adatokat az ezeket megvásárló ügyfele olyan módszerrel kezelje, dolgozza fel szoftverfejlesztő által az ügyfél rendelkezésére bocsátott szoftverrel, melynek során az adatok az ügyfél birtokából átkerülnek a szoftverfejlesztő birtokába, illetve az ügyfél kérése alapján az adatokat közvetlenül a Nielsen adja át a szoftverfejlesztőnek. Ezt az engedélyt a Nielsen azonban csak akkor adja meg, ha az adatai jogosulatlan felhasználásának megakadályozását megfelelő eszközök biztosítják.

     Megfelelő eszköznek az alábbiak minősülnek:

     1. a szoftverfejlesztő

      aa) kizárólag Nielsen ügyfelek részére nyújt szoftverszolgáltatást és

      ab) nem végez olyan kapcsolódó tevékenységet, melynek keretében az adatokat más célra is hasznosítani tudná;

     vagy

     1. a szoftverfejlesztő hatékony műszaki intézkedéssel biztosítja, hogy az általa kezelt Nielsen adatokhoz csak az a Nielsen ügyfél férhessen hozzá, akár a szoftveren keresztül, akár egyéb módon, aki az ő számára az adatokat átadta, illetve akire tekintettel az adatokat a Nielsen az ő számára átadta;

     vagy

     1. a szoftverfejlesztő biztosítja, hogy folyamatosan vizsgálható legyen az ügyfélköre, illetve az ügyfeleivel kötött szerződéseinek tartalma azt ellenőrizendő, hogy nem nyújt-e olyan tartalmú szolgáltatást a szoftverfejlesztő, melynek keretében a Nielsen adatok átadásra kerülhetnek olyan ügyfél számára, illetve melynek keretében a Nielsen adatok felhasználásra kerülhetnek olyan ügyfélnek nyújtandó egyéb szolgáltatáshoz, aki nem vásárlója a Nielsen adatoknak.

     1. A 2.aa) pont alkalmazásában Nielsen ügyfélnek az tekintendő, aki annak a Nielsen adatbázisnak a vásárlója, amelynek adatait a szoftver feldolgozza. Ha a szoftver Ariannával előállított adatot használ input adatként, akkor az is szükséges, hogy az ügyfél Arianna vásárló is legyen.

     1. A 2.ab) pont szerinti tevékenységnek a következők minősülnek:

     • televíziós tartalomszolgáltatás

     • műsorkészítés
     • internetes tartalomszolgáltatás
     • televíziós tartalom disztribútori szolgáltatás

     • hirdetésszervezés, hirdetésközvetítés, média vásárlás és kampányértékelés

     • értékesítőház tevékenység
     • média tanácsadás, konzultáció
     • média auditor tevékenység
     • média ügynökségi tevékenység
     • marketing, kommunikáció, PR
     • olyan egyéb tevékenység, melynek alapvető eleme a Nielsen adatbázisok, illetve adatok felhasználása

     1. A 2.a) pont alkalmazásában szoftverfejlesztőn érteni kell a szoftverfejlesztő vállalkozáscsoportjába tartozó vállalkozásokat is, valamint azokat a vállalkozásokat, melyeknek a szoftverfejlesztő természetes személy tulajdonosának közeli hozzátartozója a tulajdonosa, továbbá azokat a vállalkozásokat, melyeknek a szoftverfejlesztő vezető tisztségviselője szintén vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa.

     1. Amennyiben a Nielsen ügyfele a 2. pontban meghatározott módon kíván szoftverfejlesztőt bevonni az adatok kezelésébe, és a 2.a) pontban leírt eszközt kívánja alkalmazni, a jogosulatlan adatfelhasználás megakadályozására a Nielsen vállalja, hogy engedélyezi az adatok szoftverfejlesztő részére való továbbítását, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

     1. az ügyfél vállalja, hogy a szoftverfejlesztővel olyan tartalmú szerződést köt, melyben

      aa) a szoftverfejlesztő vállalja a 2.a) pontban meghatározott feltételek teljesítését,

      ab) a szoftverfejlesztő vállalja, hogy az ügyfél számára negyedévente megküldi az általa kezelt bármely Nielsen adatbázisra épülő, azok felhasználásához kapcsolható termékeinek ügyféllistáját és az adott ügyfele részére nyújtott szolgáltatása megnevezését;

      ac) az aa)-ab) pont szerinti vállalások megszegése esetére kötbért köt ki, melynek minimális összege az ügyfél részére szolgáltatott Nielsen adatbázisok éves nettó díjának 100%-a;

     1. az ügyfél vállalja, hogy a szoftverfejlesztő által az ab) pont alapján megküldött ügyféllistát összeveti a Nielsen által rendelkezésére bocsátott Nielsen ügyféllistával, és ha az előbbiben olyan vállalkozás szerepel, mely a Nielsennek nem ügyfele, erről a Nielsent 5 napon belül értesíti, anélkül azonban, hogy a szoftverfejlesztő ügyfeleinek nevét feltárná a Nielsennek;

     1. az ügyfél vállalja, hogy ha a szoftverfejlesztő által az ab) pont alapján megküldött listán szereplő szolgáltatás a 4. pont alá esik, erről 5 napon belül értesíti a Nielsent; ha ezt az ügyfél nem tudja megállapítani, e kérdésben nyilatkoztatja a szoftverfejlesztőt;

     1. az ügyfél elfogadja, hogy a b) vagy c) pont szerinti értesítés esetén, továbbá akkor is, ha a Nielsen ilyen értesítésektől függetlenül tudomást szerez a 2.a) pont megszegéséről, a Nielsen jogosulttá válik a szoftverfejlesztő részére történő adattovábbítás azonnali beszüntetésére;

     1. az előírt értesítések 15 napot meghaladó, ki nem mentett késedelme esetében ügyfél köteles kötbért fizetni, melynek összege az ügyfél részére szolgáltatott adatbázis árának legfeljebb 10%-a.

     1. A 6. pont ab) es b-e) alpontjaiban írt feltételek mellőzendők, ha a szoftverfejlesztő a Nielsen írásbeli tájékoztatása mellett legalább három éve folyamatos szoftverszolgáltatást nyújt legalább 3 Nielsen ügyfél számára, és ez idő alatt a Nielsen egyetlen esetben sem kezdeményezett írásban egyeztetést jogosulatlan adatfelhasználás gyanúja miatt, sem a szoftverfejlesztővel sem az ügyféllel.

     1. A Nielsen vállalja, hogy amennyiben az ügyfél és a szoftverfejlesztő ezt közösen indítványozza, a 6. pont szerinti feltételek értelemszerű alkalmazásával közvetlenül a szoftverfejlesztővel köt szerződést, feltéve, hogy a szoftverfejlesztő éves nettó árbevétele az előző két év mindegyikében elérte az ügyfél részére szolgáltatott Nielsen adatbázisok nettó éves díjának 100%-át.

     1. Amennyiben a Nielsen ügyfele a 2. pontban meghatározott módon kíván szoftverfejlesztőt bevonni az adatok kezelésébe, és a 2.b) pontban leírt eszközt kívánják alkalmazni a jogosulatlan adatfelhasználás megakadályozására, a Nielsen a 2. pont szerinti engedélyét akkor adja meg, ha a 2.b) pont szerinti hatékony műszaki intézkedés megfelelőségében a három érintett fél írásban rögzítetten egyetért, és a szoftverfejlesztő vállalja ennek alkalmazását. A felek egyetértésének minősül, ha a felek által közösen kijelölt szakértő dönt a megfelelőségről és ezt írásban rögzíti. Ha a felek 90 napon belül nem jutnak egyetértésre a megfelelőség kérdésében, vagy nem jelölik ki a megfelelőségről dönteni jogosult szakértőt, akkor a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény szerinti eljárásban jelölik ki azokat a személyeket, akik kiválasztják azt a szakértőt, aki dönt a megfelelőségről. A megfelelőségről döntő szakértő díjazásához a Nielsen nem köteles hozzájárulni, azonban az a szakértő kiválasztásával kapcsolatos eljárás költségeit a felek közösen viselik.

     A megfelelő műszaki intézkedés alkalmazásáról a szoftverfejlesztő a Nielsent folyamatosan tájékoztatni köteles. Ha az alkalmazással felhagy, vagy a tájékoztatást elmulasztja, a Nielsen az engedélyt visszavonhatja. Ha bármelyik fél álláspontja szerint valamely körülmény változása miatt a műszaki intézkedés módosítása szükséges, az előző bekezdés megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

     1. Amennyiben a Nielsen ügyfele a 2. pontban meghatározott módon kíván szoftverfejlesztőt bevonni az adatok kezelésébe, és a 2.c) pontban leírt eszközt kívánják alkalmazni a jogosulatlan adatfelhasználás megakadályozására, a Nielsen a 2. pont szerinti engedélyét akkor adja meg, ha a szoftverfejlesztő vállalja a 2.c) pont teljesítését, és a 2.c) pont szerinti ellenőrzés elvégzésére a felek közösen kijelölnek egy független, megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt, illetve meghatározzák az ellenőrzés eljárásrendjét. Ha a felek 90 napon belül nem jutnak egyetértésre a kijelölés vagy az eljárásrend kérdésében, akkor a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény szerinti eljárásban jelölik ki azokat a személyeket, akik kiválasztják az ellenőrzést végző személyt és meghatározzák az eljárásrendet. Az ellenőrzést végző személy díjazásához a Nielsen nem köteles hozzájárulni, azonban a kiválasztásával kapcsolatos eljárás költségeit a felek közösen viselik.

     Ha a szoftverfejlesztő a 2.c) pont szerinti ellenőrzési lehetőséget nem biztosítja, vagy az ellenőrzéshez szükséges együttműködést nem tanúsítja, illetve ha az ellenőrzést végző személy a 2.c) pontban meghatározottakat állapítja meg, a Nielsen az engedélyt visszavonhatja.

     1. A Nielsen vállalja, hogy az 1-10. pontok szerinti vállalások teljesítése során együttműködően, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének [Ptk. 1:3. §) megfelelően jár el.

     1. Az 1-11. pont szerinti vállalások szerint jár el a Nielsen a vállalás teljesítését kötelezővé tevő GVH döntés közlésétől kezdődően minden szerződéskötési folyamat során. A vállalás teljesítését kötelezővé tevő GVH döntés közlésének napján hatályos szerződések esetében is alkalmazásra kerülnek a vállalások, ha az ügyfél ezt kéri.

     1. Az 1-12. pontok szerinti vállalásokról a Nielsen a vállalás teljesítését kötelezővé tevő GVH döntés közlésének napját követő 30 napon belül közvetlenül és egyedileg értesíti az ügyfeleit.

     1. Nielsen vállalja, hogy vállalás ellenőrizhetősége érdekében megküldi a Gazdasági Versenyhivatal számára a 13. pontban rögzített egyedi értesítések másolatát a 13. pontban előírt határidő elteltét követő 15 napon belül.

     1. A Nielsen vállalja, hogy az 1-2. pontban rögzített vállalások ellenőrizhetősége érdekében rendszeresen (két alkalommal) beszámol a Gazdasági Versenyhivatal számára a vállalások teljesítéséről. A beszámoló tartalmazza a Nielsen által a vállalások végrehajtása érdekében tett intézkedéseket, az érintett ügyfelekkel folytatott egyeztetések leírását, a létrejött megállapodások tartalmát, illetve a megállapodás esetleges meghiúsulásának a Nielsen által vélelmezett okát, továbbá a beszámolóban foglaltak alátámasztáshoz szükséges dokumentumokat. Az első, 2016-2017. évekről szóló beszámolót a Nielsen 2018. március 31.-ig, a második, 2018-2019. évekről szóló beszámolót a Nielsen 2020. március 31.-ig küldi meg a Gazdasági Versenyhivatal számára.

      C) Definíciók

      E kötelezettségvállalás alkalmazásában az alább felsorolt kifejezések alatt a következőket kell érteni.

      Adatbázis: televíziós nézettségi adatbázis, műsorcím adatbázis, reklámfilm adatbázis.

      Arianna szoftver: a Nielsen TV Audience Measurement S.A. által fejlesztett Arianna programcsomag vagy annak bármelyik modulja, továbbá az Arianna szoftver esetleges jövőbeni továbbfejlesztései, illetve más, funkcionálisan hasonló képességge1 rendelkező kiegészítő vagy helyettesítő szoftverek.

      Értékesítés, vásárlás, ár: valamelyik adatbázis, illetve az Arianna szoftver felhasználásának engedélyezése díj ellenében.

      A végzéssel szemben a közléstől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nem peres eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

      Indokolás

      A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.