Nyomtatható verzió PDF formátumban

Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/12/2021.
Iktatószám: VJ/12-25/2021.                                                       

Betekinthető változat.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hetényi Ügyvédi Iroda (1133 Budapest, Váci út 76.), valamint a dr. Gera Ügyvédi Iroda (1112 Budapest, Gazdagréti út 26, eljáró ügyvéd dr. Gera Dániel) által képviselt Fressnapf-Hungária Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/64/2015. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése céljából indított utóvizsgálatban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont a 2016. március 18-án kelt VJ/64-40/2015. számú határozatban előírt kötelezettséget nem teljesítette maradéktalanul, mivel a határozat VI. pontja szerinti egyik határidőt és a VII. pontba foglalt határidőt nem tartotta be, így az adott pontok szerinti intézkedések teljesítésére késedelmesen került sor.

A fenti mulasztás miatt az eljáró versenytanács a Fressnapf-Hungária Kft. eljárás alá vont vállalkozást 3.000.000 Ft (azaz hárommillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar