Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/10/2014.
Iktatószám:
Vj/10-50/2014.

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. K. V. ügyvéd által képviselt Schwabe Hungary Kft. (1117 Budapest, Nádorliget utca 8/E. fszt. 1.) és a dr. K. V. ügyvéd által képviselt Schwabe Central and Eastern Europe GmbH & CO KG (AT-1232 Bécs, Richard Strauss Strasse 13., Ausztria) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és az élelmiszerek reklámozására vonatkozó ágazati rendelkezések feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Schwabe Hungary Kft. 2012. december 14. és 2014. január 31. között a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot és jogsértő reklámozást folytatott, amikor a Pearls Winter+, PearlsIC, Pearls YB, acidophilus Pearls elnevezésű étrend-kiegészítő termékekkel összefüggésben egyes kereskedelmi kommunikációkban egészségre vonatkozó állításokat tett.

II. Az eljáró versenytanács a jelen határozat kézhezvételét követő 30. naptól számítva megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását.

III. Az eljáró versenytanács kötelezi a Schwabe Hungary Kft.-t, hogy legkésőbb e határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatalnak azt, hogy a II. pontban írt tiltásnak megfelelően abbahagyta a jogsértő magatartást.

IV. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Schwabe Hungary Kft. által tanúsított, az I. pontban írt magatartásért mindkét eljárás alá vont, azaz a Schwabe Hungary Kft. és a Schwabe Central and Eastern Europe GmbH & CO KG felelős.

V. Az eljáró versenytanács kötelezi a Schwabe Hungary Kft.-t 315.000 Ft (azaz háromszáztizenötezer forint), a Schwabe Central and Eastern Europe GmbH & CO KG-t 4.530.000 Ft (azaz Négymillió-ötszázharmincezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni.

Ha a kötelezettek a bírságfizetési kötelezettségnek határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot kötelesek fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.