Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/107/2014.
Iktatószám:
Vj/107-82/2014.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. B. Gy. ügyvéd)[1] által képviselt Herbasziget Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2724 Újlengyel, Határ út 12.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban  meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács meg állapítja, hogy a Herbasziget Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jogellenes reklámtevékenységet valósított meg azáltal, hogy a Sextra étrend-kiegészítőt 2012. szeptember 16. és 2014. november 17. között olyan gyógyhatásra utaló állításokkal népszerűsítette, amelyek nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak.

Az eljáró versenytanács meg állapítja továbbá azt, hogy a Herbasziget Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor

  • a Sextra étrend-kiegészítőről 2012. szeptember 16. és 2014. november 17. között, valamint a Sextra Prosta étrend-kiegészítőről 2013. december 1. és 2014. november 17. között a termékek általános, egészségre gyakorolt kedvező hatásával kapcsolatosan nem az ágazati szabályoknak megfelelő, így megtévesztő állításokat tett közzé;

  • a Sextra és a Sextra Prosta étrend-kiegészítők összetevőiről olyan egészségre vonatkozó állításokat tett, amelyek alkalmazásának törvényi feltételei hiányoznak;

  • a Sextra és a Sextra Prosta étrend-kiegészítők népszerűsítése során a termékek tesztelésére, ellenőrzöttségére vonatkozóan megtévesztő állításokat tett közzé (ide nem értve a http://www.sextraferfiaknak.hu honlapon a Sextra étrend-kiegészítő tesztelésével összefüggésben a termék biztonságos voltára vonatkozó állítást);

  • a valóságnak nem megfelelően állította, hogy a Sextra és a Sextra Prosta étrend-kiegészítő kizárólag gyógynövényeket tartalmaz, illetve gyógynövényekből és vitaminokból álló készítmény.

Az eljáró versenytanács 8.729.900 Ft (Nyolcmillió-hétszázhuszonkilencezer-kilencszáz Ft) bírság megfizetésére kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetnie a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá azt, hogy a Herbasziget Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem tanúsított tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot azzal, hogy a Sextra és a Sextra Prosta étrend-kiegészítőkről azt állította, hogy azok kizárólag természetes összetevőket tartalmaznak.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

 végzést.

Az eljáró versenytanács megszünteti a versenyfelügyeleti eljárást

  • a termékek összetevőire visszavezethető minden olyan kommunikációval kapcsolatban, ahol nem állapít meg jogsértést, így

Az eljáró versenytanács megszünteti továbbá az eljárást a Sextra Prosta termékre vonatkozó gyógyhatás állítások tekintetében, mivel a jelen eljárásban vizsgált kommunikációk gyógyhatásállítást csak a Sextra termékre vonatkozóan tartalmaztak.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] Az ügyvédi meghatalmazást a Vj/107-12/2014. számú irat tartalmazza.

[2] Lásd 28. pontban szereplő táblázat I. B 1), V. 1, V. 2. és VII. pontokban említett kommunikációk.

[3] Lásd a 152. pontban szereplő táblázat

[4] Lásd 28. pontban szereplő táblázat III. pont.