Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/26/2015.
Iktatószám: Vj/26-201/2015.

 

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a F. Á. ügyvezető által képviselt SWF HOLDER Kft. (1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. fszt. 2.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta – tárgyaláson kívül – az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az SWF HOLDER Kft. 2014 májusától fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor olyan tájékoztatást adott a meglévő üdülési jogukat értékesíteni szándékozó fogyasztóknak, hogy

  1. az SWF HOLDER Kft. üdülési jogok másodlagos értékesítésével foglalkozik, miközben a vállalkozás célja új, hajdúszoboszlói üdülési hetek értékesítése, nem pedig a másodlagos értékesítés elősegítése;

  1. régi üdülési joguk továbbértékesíthető, de annak feltétele – megfelelő anyagi fedezet hiányában hitelszerződés megkötése mellett – újabb, hajdúszoboszlói üdülési jog megvásárlása, miközben nincs kapcsolat a két ügylet között, illetve a továbbértékesítésre sem kerül sor;

  1. az új, hajdúszoboszlói üdülési jogba meglévő üdülési joguk értéke is beszámításra kerül, miközben ténylegesen nem kerül sor beszámításra,

  1. a meglévő üdülési jogok értékesíthetősége érdekében újonnan vásárolt üdülési jog gyorsan, könnyen értékesíthető (külföldi fogyasztók számára), így a befektetés, illetve a felvett hitel is megtérül, miközben az újonnan megvásárolt üdülési jog sem értékesíthető nagyobb arányban, mint a már meglévő.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács – a határozat kézhezvételét követően – eltiltja az eljárás alá vont vállalkozást a fenti magatartástól és kötelezi az SWF HOLDER Kft.-t 10.094.000 Ft (azaz tízmillió-kilencvennégyezer forint) bírság megfizetésére, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

 Az eljáró versenytanács 48.814 Ft-ban (azaz negyvennyolcezer-nyolcszáztizennégy forintban) állapítja meg az eljárásban – a tanúk meghallgatásával összefüggésben – felmerült eljárási költséget, amely összegnek a megfizetésére az SWF HOLDER Kft.-t kötelezi. Az eljárási költséget a jelen döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 számlájára köteles az eljárás alá vont megfizetni.

Ha a kötelezett a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az eljárási költség, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a végzés végrehajtását.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzések ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

 I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.