Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/2/2015.
Iktatószám: Vj/2-205/2015.

 

NYILVÁNOS VÁLTOZAT!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u 6.) által képviselt ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9023 Győr, Mészáros L. u. 13.),

 • az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.) által képviselt FE-GROUP INVEST Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zrt. (1108 Budapest, Sírkert u. 2-4.),
 • a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) által képviselt JÁSZ-PLASZTIK Kft. (5100 Jászberény, Necső telep 1.),

 • a [személyes adat] Ügyvédi Iroda ([személyes adat]) által képviselt MÉH Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9027 Győr, Puskás Tivadar u. 12.),

 • a [személyes adat] ügyvéd ([személyes adat]) által képviselt Észak-magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3527 Miskolc, Besenyői út 16.),

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmánakfeltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – részben nyilvános illetve zárt tárgyalást követően – meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy
 • az ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

 • a FE-GROUP INVEST Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

 • a JÁSZ-PLASZTIK Kft.

egységes, komplex és folyamatos jogsértést követtek el, amikor 2013. június 26-tól 2014. március 27-ig versenykorlátozó célú egyeztetéseket folytattak

 1. a savas ólom akkumulátorok magyarországi begyűjtési piacának a három vállalkozás közötti felosztásáról,

 1. olyan árrendszer kialakításáról, amely a Jász-Plasztik Kft. által alkalmazandó felvásárlási árak közös meghatározására vonatkozott, valamint az ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a FE-GROUP INVEST Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára kedvező, míg a megállapodásban nem részes vállalkozások számára hátrányos, valamint

 1. a konzorciumi szerződésben foglaltak ellenőrzése érdekében üzleti titoknak minősülő, egyedi mennyiségi, árazási és szállítási költségre vonatkozó adatok cseréjéről.

 1. E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi a(z)

 • ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 28.020.000,- – azaz huszonnyolcmillió-húszezer – Ft

 • FE-GROUP INVEST Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 50.220.000,- – azaz ötvenmillió-kettőszázhúszezer – Ft

 • JÁSZ-PLASZTIK Kft.-t 34.280.000,- – azaz harmincnégymillió-kettőszáznyolcvanezer – Ft

bírság megfizetésére.

Az ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a JÁSZ-PLASZTIK Kft. a bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A FE-GROUP INVEST Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság a bírság befizetését egyösszegben a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül vagy hat részletben köteles teljesíteni oly módon, hogy első alkalommal 8.370.000,- – azaz nyolcmillió-háromszázhetvenezer – Ft részletet, majd ezt követően öt alkalommal további 8.370.000,- – azaz nyolcmillió-háromszázhetvenezer – Ft részletet köteles fizetni oly módon, hogy az első alkalommal fizetendő részletet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül, majd a további részleteket az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, adott hónap 15. napjáig a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles teljesíteni. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás – egy összegben – esedékessé válik. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

 1. Az eljáró versenytanács az ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben kiszabott bírság vonatkozásában a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó

 • MÉH Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaságot és

 • az Észak-magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságot

nevesíti,  mivel a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján majdani külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot az ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a közléstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

 1. Az eljáró versenytanács az eljárás alá vontak magatartásának a tisztességtelen piaci magatartás a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. § (2) bekezdés c), g) pontja valamint az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján történő vizsgálata vonatkozásában a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés ellen a közléstől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.