Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/63/2017.
Iktatószám:
VJ/63-34/2017.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Cs. F. képviseletre jogosult meghatalmazott munkavállaló[1] által képviselt Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központ Kft. (1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának, valamint az üzletfelek megtévesztése tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központ Kft. 2016 júliusától kezdődően tisztességtelen kereskedelmi és üzleti gyakorlatot tanúsít a „Fogyasztói Vélemény Tanúsítvány” megnevezésű tanúsítványával és az azzal kapcsolatos kommunikációjával.

  1. A fenti jogsértés miatt az eljáró versenytanács az Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központ Kft.-vel szemben 11.076.400,- Ft, azaz tizenegymillió-hetvenhatezernégyszáz forint versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

  1. Az eljáró versenytanács a jogsértés megállapításán túlmenően 2018. december 31-től eltiltja az Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központ Kft.-t a fenti jogsértő kereskedelmi gyakorlat folytatásától.

  1. Ezenkívül az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat, hogy magatartása jogsértő voltáról 2018. december 31-ig levélben vagy e-mail-ben tájékoztassa az ügyfeleit[2], valamint valamennyi honlapjának főoldalán, annak megnyitásakor rögtön észlelhető módon közvetlenül ismertesse 1 éven keresztül a Gazdasági Versenyhivatal jelen határozatának rendelkező részét és a közzététel keretében biztosítsa a határozat, valamint az arról a Gazdasági Versenyhivatal által kiadott sajtóközlemény közvetett (hyperlink útján történő) elérhetőségét.

  1. Az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a jelen határozat III. és IV. pontjába foglalt kötelezettségek teljesítését és azok igazolását ellenőrizhető módon, 2019. január 31-ig igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé.

Az igazolás, illetve az eltiltásnak való megfelelés elmaradása esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] VJ/63-25/2017. számú beadvány melléklete.

[2] Azon vállalkozásokat, akik számára kiállította tanúsítványát.