Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/24/2018.
Iktatószám: VJ/24-74/2018.

Betekinthető változat!
Az eljárás alá vont üzleti titkát a [ÜZLETI TITOK] megjelölés tartalmazza!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.), valamint a helyettesítésre önállóan jogosult dr. P. D., dr. Sz. Sz., dr. T. Zs. és dr. K. G. ügyvédek és a Szabó Dudás Hargita Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Corvin tér 10.) által képviselt Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – zárt tárgyalást követően – meghozta a következő

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 2018. február 1. és 2018. március 31. között a „Most generáció” kampánya keretében alkalmazott maximális sebességű hálózat állítással megtévesztette a fogyasztókat.

I. Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a Magyar Telekom Nyrt.-t versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni az alábbi módon, illetve feltételekkel:

  • a jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül 100.000.000 Ft, azaz százmillió forint bírságot köteles megfizetni,
  • a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül további 100.000.000 Ft, azaz százmillió forint bírságot köteles megfizetni, amennyiben a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül a határozat rendelkező részének II. pontja szerinti, a határozat mellékletének A) pontjában összesített, bírságcsökkentés érdekében tett vállalását nem teljesíti,
  • a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül további 150.000.000 Ft, azaz százötvenmillió forint bírságot köteles megfizetni, amennyiben a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül a határozat rendelkező részének III. pontja szerinti, a határozat mellékletének B) pontjában összesített, bírságcsökkentés érdekében tett vállalását nem teljesíti.

II. Az eljáró versenytanács arra kötelezi a Magyar Telekom Nyrt.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy miként teljesítette a jelen határozat mellékletének A) pontjában összesített (meghatározott vezetékes- és mobilinternet előfizetői kör szerződésmódosítását érintő, részleges tevőleges jóvátételnek minősülő) vállalását.

III. Az eljáró versenytanács arra kötelezi a Magyar Telekom Nyrt.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy miként teljesítette a jelen határozat mellékletének B) pontjában összesített (meghatározott mobilinternet előfizetői kört érintő, kompenzációs jellegű, részleges tevőleges jóvátételnek minősülő) vállalását.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Amennyiben a Magyar Telekom Nyrt. valamely fennmaradó, feltételhez kötött bírság-részt nem fizeti meg a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül és a II. és/vagy III. pontok szerinti igazolásokat sem nyújtja be ugyanezen határidőben, úgy azt az eljáró versenytanács nem az igazolási kötelezettsége elmulasztásának, hanem a bírság fennmaradó részének késedelmes teljesítésének fogja tekinteni és a bírság fennmaradó része vagy részei – nem pedig az igazolási kötelezettség – tekintetében indítja meg a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar