Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám:       VJ/11/2020.
Iktatószám:    VJ/11-74/2020.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Tolnai Ügyvédi Iroda (1067 Budapest, Eötvös utca 28. II/2.) és Matevž Škrtič ügyvezető (Spodnje Stranje 33, Spodnje Stranje 1242 Stahovica, Szlovénia) által képviselt MI SPORT d.o.o. (Šmarca, Kamniška cesta 19, 1241 Kamnik, Szlovénia) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a MI SPORT d.o.o. megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat azáltal, hogy 2020. március 8. és 2020. március 22. között

  1. a shopolo.hu weboldalon és Facebook-, valamint Instagram posztokban az ’ANTISEPTIC’/’ANTIVIRUS’ nevű terméket (továbbiakban: Termék) megtévesztésre alkalmas módon népszerűsítette, továbbá megalapozatlan információkat közölt annak vírusokkal és baktériumokkal szembeni védelemre való alkalmasságáról, mely magatartásaival megvalósította az Fttv. 6. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tényállásokat;
  2. a shopolo.hu weboldalon számos alapvető információt nem adott meg (így nem jelölte meg a Termék gyártóját, forgalmazóját illetve ezek elérhetőségeit, valamint a Termék összetételét és termékkategóriáját), mely magatartásával összességében megvalósította az Fttv. 3. § (2) bekezdésében foglalt tényállást;
  3. a shopolo.hu weboldalon valótlan információkat közölt a Termék „díjmentes”, illetve „ingyenes” kiszállításáról, mely magatartásával megvalósította az Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt tényállást.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértések miatt a MI Sport d.o.o.-t 100.000.000,- Ft, azaz százmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság).[1]

Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a www.shopolo.hu weboldalon megjelenített fogyasztói vélemények valóságtartalmát érintő magatartás tekintetében.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[3] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1]Az eljáró versenytanács felhívja a figyelmet, hogy külföldről történő utalás esetén a versenyfelügyeleti bírság számla adatai a következők: IBAN: HU88 10032000-01037557-00000000, SWIFT: HUSTHUHB

https://www.gvh.hu/tartalmak/fogyasztoknak/a_gvh_eljarasai/birsagbefizetessel_kapcsolatos_adatok/birsagbefizetessel_kapcsolatos_adatok

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[3] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar