Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/31/2020.
Iktatószám: VJ/31-83/2020.                                                           

Betekinthető változat!
Az eljárás alá vont üzleti titka [ÜZLETI TITOK] jelöléssel látható!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.) által képviselt HelloPay Zrt. (1026 Budapest, Gábor Áron u. 28.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/64/2017. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére indított utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a HelloPay Zrt. 2019. november 20-án kelt VJ/64-120/2017. számú határozatban előírt kötelezettségét (a jogsértő magatartástól való eltiltásnak történő megfelelést és annak határidőben történő igazolását) nem teljesítette maradéktalanul, amiért az eljáró versenytanács a vállalkozást 6.000.000 Ft (azaz hatmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

A bírságot a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a kötelezett a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar