Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/090-046/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Fülöpné dr. Fazekas Krisztina ügyvéd (Dr. Fülöpné Dr. Fazekas Krisztina egyéni ügyvéd irodája) által képviselt STANDARD-COMPANY Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács elrendeli a 2011. január 27-én kelt Vj-90-021/2010. számú határozatának 2. pontjában foglalt, a STANDARD-COMPANY Korlátolt Felelősségű Társaság törvény rendelkezéseibe ütköző magatartásának további folytatását megtiltó kötelezettség végrehajtását. A Versenytanács elrendeli továbbá ugyanezen határozat 3. pontjában foglalt a STANDARD-COMPANY Korlátolt Felelősségű Társaságot terhelő közzétételi kötelezettség végrehajtását.

A Versenytanács a STANDARD-COMPANY Korlátolt Felelősségű Társaságot végrehajtási bírság megfizetésére kötelezi. A végrehajtási bírság napi összege a kötelezettség teljesítésének igazolásáig e végzés kézhezvételét követő 15 napban napi 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), azt követően napi 50.000,- Ft (azaz ötvenezer forint).

A tárgyhónapban felmerült végrehajtási bírság a hónap utolsó napján válik esedékessé.

Jelen végzéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három nap alatt jelen végzéssel szemben végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

A végrehajtási bírságot a kötelezett a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára köteles megfizetni.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.