Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/023/2013.
Iktatószám : Vj/023-33/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Guzorán István ügyvezető által képviselt Wellnet Kft. (Tata) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban, tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Wellnet Kft. 2010. augusztus 1. és 2013. február 22. között a fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor egyes kereskedelmi kommunikációiban a Magnavital készülékcsaláddal kapcsolatban

  • valótlan állításokat alkalmazott annak gyógyító, egészségre gyakorolt hatásaira, illetve adott célra való alkalmasságára, a használatától várható eredményekre, előnyeire, továbbá

  • a készülékek árára, illetve díjára, az ár, illetve a díj megállapításának módjára, különleges árkedvezmény vagy árelőny meglétére vonatkozóan.

Az eljáró versenytanács a Wellnet Kft.-t 3.000.000 Ft (Hárommillió forint) bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget hat havi, 500.000 Ft-os (Ötszázezer forintos) részletekben kell eljárás alá vontnak megfizetnie. Az első 500.000 Ft-os (Ötszázezer forintos) részletet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, a további részleteket pedig az előző részlet esedékességét követő naptári hónap 15. napjáig kell megfizetnie a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás - egy összegben - esedékessé válik.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.