Nyomtatható verzió PDF formátumban 

 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/041/2013.

Iktatószám: Vj/041-100/2013.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Sz. V. ügyvéd által képviselt Resort Club Hungary Kft. (1136 Budapest, Balzac u. 48/A. IV/4.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Resort Club Hungary Kft. megtévesztette a fogyasztókat

  • az üdülési jogok továbbértékesítésének reális esélyei, lehetőségei kapcsán, valamint

  • abban a tekintetben, hogy a Resort Club Hungary Kft. által kínált továbbértékesítési szolgáltatásnak, illetve a másodlagos értékesítés eredményességének az a feltétele, hogy a fogyasztó megvásárolja az eljárás alá vont egy (újabb) termékét.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását és 12.439.640 Ft (tizenkettőmillió-négyszázharminckilencezer-hatszáznegyven forint) bírság megfizetésére kötelezi a Resort Club Hungary Kft.-t, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.