Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: VJ/89/2015.
Iktatószám:
VJ/89-236/2015.

 

Betekinthető változat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Orbán Miklós Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. O. M.) és a Tolnai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. T. Zs.) által képviselt Viala Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1011 Budapest, Fő u. 14-18.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

 1. Az eljáró versenytanács – anélkül, hogy a jogsértés megvalósulását vagy annak hiányát megállapítaná – a Viala Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t az általa vállalt alábbi kötelezettségek teljesítésére kötelezi:

  1. 1.     Az eljárás alá vont vállalkozás mint Szolgáltató az ételrendelés közvetítésére vonatkozó egyedi szerződéseinek a rendelések egységes kezelésére vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja.

  1. 1.1. A Partner vállalja, hogy a Szolgáltató által közvetített rendeléseket a Partner saját online rendelési csatornáin történő rendelések teljesítése esetében alkalmazott feltételeknek megfelelően kezeli és szállítja ki. A feltételek változása esetében, így különösen akció bevezetése előtt, a Partner az Általános Szerződési Feltételek 6. pontja szerint tájékoztatja a Szolgáltatót, annak érdekében, hogy a Szolgáltató átvezethesse a változásokat, így elérhetővé téve a Szolgáltatón keresztül rendelő fogyasztók számára is az új feltételekkel történő rendelést.

  1. 1.2. A jelen Szerződésben a Partner saját online rendelési csatornájának minősül a Partner tulajdonában álló, illetőleg a Partner által közvetlenül vagy közvetve üzemeltetett minden olyan internetes felület, amelyen keresztül rendelést adhatnak le a fogyasztók közvetlenül a Partner részére. A más rendelés közvetítők által nyújtott szolgáltatás nem minősül saját rendelési csatornának. Az 1.1. pontban megjelölt, a rendelések teljesítésére vonatkozó feltételek körébe tartozik különösen a termék ára, a kiszállítás díja, a minimum rendelési összeg, a termék minősége, a kínálat, a kiszállítási feltételek és az esetleges akciók.

  1. 1.3. Nem jelenti az 1.1. pont szerinti kötelezettség megszegését a Partner bármely saját rendelési csatornáján olyan, a Szolgáltató által közvetített rendelésekre ki nem terjedő, a termék árát és/vagy a kiszállítás díját érintő akció alkalmazása, amely csupán időszakos jellegű. Időszakos jellegűnek akkor tekinthetőek az akciók, ha egy akció 15 napnál nem hosszabb, és az összes akció időtartama együttvéve bármely 3 hónapos idősávban nem haladja meg a 30 napot. A Partner köteles tájékoztatni a Szolgáltatót ezekről az akciókról legkésőbb azon a napon, amelyen bevezeti azokat.

 1. Az eljárás alá vont a módosított klauzulát mind a jelenleg hatályos, mind az ezt követően kötött szerződések esetében alkalmazni fogja az alábbi ütemezés szerint.

2.1. Az eljárás alá vont a kötelezettségvállalást előíró határozat kézhezvételétől számított egy hónapon belül átdolgozza a szerződésmintáit, és benyújtja a Gazdasági Versenyhivatal részére. Az ezt követően megkötött új szerződések esetében az eljárás alá vont már a módosított szerződésmintát alkalmazza.

2.2. Az eljárás alá vont a kötelezettségvállalást előíró határozat kézhezvételétől számított két hónapon belül e-mailben megkeresi valamennyi partnerét, és megküldi részükre az új mintaszerződést, továbbá közzéteszi azt a honlapján. Az e-mailben az eljárás alá vont tájékoztatja partnereit arról, hogy az e-mail megküldését követően a szerződésnek a rendelések egységes kezelésére vonatkozó rendelkezéseit az új szerződés megkötéséig is már a fenti 1. pontban írtaknak megfelelően alkalmazza.

2.3. A felek az e-mail megküldését követő négy hónapon belül aláírják az új szerződést, amellyel az előző szerződés megszűnik. Amennyiben a partner megtagadja az új szerződés aláírását, ezt az igazolhatóság érdekében az eljárás alá vont dokumentálja.

 1. A fentiek igazolására az eljárás alá vont a kötelezettségvállalást előíró határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül jelentést tesz a Gazdasági Versenyhivatal felé. A jelentés az alábbiakat tartalmazza:

3.1. a partnereknek küldött, a fenti 2.2. pontban említett tájékoztató e-mailek listája (címzett, küldés időpontja, üzenet tartalma);

3.2. kimutatás a meglévő partnerekkel kötött szerződések fenti 2.3. pont szerinti megújításának státuszáról (partner neve, megújított szerződés megkötésének dátuma, ennek hiányában a megújítás elmaradásának oka);

3.3. kimutatás az új partnerekkel kötött szerződésekről (partner neve, szerződéskötés időpontja, megkötött szerződés csatolása másolatban).

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.