Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/45/2018.
Iktatószám: VJ/45-146/2018.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Tolnai Ügyvédi Iroda (1067 Budapest, Eötvös utca 28.; eljáró ügyvéd: dr. T. Zs.) által képviselt Delivery Hero Hungary Kft. (1093 Budapest, Czuczor utca 2., 1. em.) ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/89/2015. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettségvállalás teljesítésének ellenőrzése tárgyában indított VJ/45/2018. számú utóvizsgálati eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Delivery Hero Hungary Kft. a számára a 2018. április 17-én kelt, VJ/89-235/2015. számú határozatban előírt kötelezettségek közül

  • az 1. pont szerinti kötelezettséget egy partnertől eltekintve megfelelően teljesítette,
  • a 2.1. pont szerinti kötelezettségnek a szerződésminták GVH részére történő benyújtására vonatkozó részét egy napos késedelemmel teljesítette,
  • a 2.2. pont szerinti kötelezettséget a partnerek túlnyomó többsége tekintetében rövidebb-hosszabb késedelemmel teljesítette,
  • a 2.3. és 3. pont szerinti kötelezettségeket megfelelően teljesítette.

A fentiekre tekintettel az eljáró versenytanács kötelezi a Delivery Hero Hungary Kft.-t 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, illetve az utóvizsgálati eljárás során felmerült 7.757 Ft , azaz hétezerhétszázötvenhét forint összegű eljárási költség viselésére. A versenyfelügyeleti bírságot a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája, az eljárási költséget a 10032000-01468223-00000000 számú eljárási költségbevételi számla javára kell megfizetnie az eljárás alá vont vállalkozásnak a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság vagy eljárási költség).

Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar