Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám:       VJ/10/2018.
Iktatószám:   VJ/10-373/2018.

Betekinthető változat!

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Sobor Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. S. D.) által képviselt Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6060 Tiszakécske, Oláhházdűlő tanya 10.), a Dr. R. D. ügyvéd által képviselt Normtec Kft. (6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11. Fsz. 18/A.) és a Dr. Virág Péter Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. V. P.) által képviselt Premium Line s.r.o. (Nemocničná 14, SK-99001 Velky Krtís, Szlovák Köztársaság) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – az eljárás alá vontak által kérelmezett nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Normtec Kft. legalább 2014 októberétől 2017 tavaszáig egységes és folyamatos, versenykorlátozó célú megállapodást kötöttek egymással a közbeszerzési eljárások során való együttműködésüket illetően, és ennek keretében versenykorlátozó magatartást tanúsítottak különösen a(z)

 • Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság Kőrös-zugi árvízvédelmi fővédvonal fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzése,
 • Debreceni Egyetem Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése,
 • Debreceni Egyetem Mezőgazdasági konzolos öntözőrendszer beszerzése,
 • Magyar Közút Nonprofit Zrt. Növényzetápolási eszközeinek beszerzése,
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hulladéktömörítő és szállító gépjárművek beszerzése,
 • MTA Agrártudományi Kutatóközpont Parcellakombájn beszerzése,
 • Ráckeve Város Önkormányzata Többfunkciós gépbeszerzése,
 • [SZEMÉLYES ADAT] egyéni vállalkozó eszközbeszerzése,
 • Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatala Mezőgazdasági munkagép és tartozékok beszerzése,
 • Debreceni Egyetem Mobil fóliaház és öntözőrendszer beszerzése,
 • Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Mezőgazdasági erőgépek és kiegészítők beszerzése,
 • Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közfoglalkoztatottak kéziszerszám ellátásához (2016-2018) kapcsolódó eszközbeszerzés,
 • Gacsályi Tóhát Zöldség-Gyümölcs Termelő, Szolgáltató és Értékesítő Szövetkezet Zöldség- és gyümölcsfeldogozó gépek beszerzése,
 • Magyar Közút Nonprofit Zrt. Rézsűjáró fűkaszáló gép és kasza adapter beszerzése,
 • Erdőhorváti Község Önkormányzata Brikettáló gép beszerzése,
 • Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Targonca beszerzése

tendereken, amelyeken ajánlatadói magatartásukat egyeztették, így különösen az ajánlati áraikat koordinálták, illetve felosztották egymás között a közbeszerzési eljárásokat. Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy a fenti egységes és folyamatos jogsértésnek legalább 2016 szeptembere és 2017 januárja között az [SZEMÉLYES ADAT] egyéni vállalkozó által kiírt eszközbeszerzést és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közfoglalkoztatottak kéziszerszám ellátásához (2016-2018) kapcsolódó eszközbeszerzését érintően a Premium Line s.r.o. is részese volt.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben 116.000.000 Ft (azaz száztizenhatmillió forint), a Normtec Kft.-vel szemben 18.400.000 Ft (azaz tizennyolcmillió-négyszázezer forint) és a Premium Line s.r.o.-val szemben 588.000 Ft (azaz ötszáznyolcvannyolcezer forint) versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.[1]

Az eljáró versenytanács emellett egyetemlegesen kötelezi az eljárás alá vontakat az eljárás során felmerült 72.000 Ft eljárási költség (tolmácsolás díja) megfizetésére a Tpvt. 62/B. § (4) bekezdése alapján, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01468223-00000000 számú eljárási költségbevételi számlájára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság, illetve eljárási költség). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság, illetve eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács egyebekben az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[3] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a versenyfelügyeleti bírság számla adatai a következők: IBAN: HU88 10032000-01037557-00000000, SWIFT: HUSTHUHB

https://www.gvh.hu/tartalmak/fogyasztoknak/a_gvh_eljarasai/birsagbefizetessel_kapcsolatos_adatok/birsagbefizetessel_kapcsolatos_adatok

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[3] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar