Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/42/2018.
Iktatószám: VJ/42-272/2018.                                

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.; eljáró ügyvéd: dr. K. A.), a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.), a Gönczöl Tünde Ügyvédi Iroda, a Károlyi-Szabó Ügyvédi Iroda, valamint a dr. Tóth Tihamér Ügyvédi Iroda által képviselt DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) eljárás alá vont vállalkozással szemben a VJ/43/2017. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat visszavonása miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vesz a szintén a fenti ügyvédi irodák által képviselt Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Edison utca 4.), nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

1. Az eljáró versenytanács előírja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által vállalt alábbi feltételek, illetve kötelezettségek teljesítését, mivel azok együttes teljesülése esetén kiküszöbölhető a versenynek a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-nek az Invitel Távközlési Zrt. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódásból eredő jelentős mértékű csökkenése.

2. Az eljáró versenytanács a TM IT Services Kft.-t (1012 Budapest, Márvány utca 17.) jóváhagyja, mint vevőt (a továbbiakban: Jóváhagyott Vevő), akinek a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: DIGI) a köztük 2020. január 9-én létrejött szerződés szerint értékesíti az összefonódás révén a tulajdonába kerülő azon távközlési hálózatokat, amelyek Bátonyterenye, Békés, Békéscsaba, Dorog, Dunaújváros, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pásztó, Pécel, Tiszaújváros, Tököl és Vizslás településeken, valamint Szegeden a saját jelenlegi hálózatával átfedésben találhatóak, beleértve azok infrastruktúráját és az értékesítés időpontjában meglévő előfizetőit (a továbbiakban: Invitel Hálózatok). Az eljáró versenytanács utólagos feltételként előírja, hogy a DIGI jelen határozat kézhezvételét követő három hónapon belül (a továbbiakban: Leválasztási Időszak) zárja le az Invitel Hálózatok Jóváhagyott Vevő felé történő értékesítésének folyamatát. 

3. Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja a DIGI részére a 2. pont szerint értékesítésre kerülő Invitel Hálózatok kapcsán, hogy

  1. azokat sem részben sem egészben az értékesítés zárását követő 10 évig sem a DIGI sem vele egy vállalkozáscsoportba tartozó más vállalkozás, sem a DIGI által (tőle független, egy vagy több vállalkozással) közösen irányított vállalkozás nem vásárolhatja vissza, és más módon sem kerülhetnek újra a DIGI, vagy vele egy vállalkozáscsoportba tartozó más vállalkozás, vagy általa (tőle független, egy vagy több vállalkozással) közösen irányított vállalkozás tulajdonába vagy üzemeltetésébe;
  2. sem a Jóváhagyott Vevőnek, sem az azzal egy vállalkozáscsoportba tartozó más vállalkozásnak a DIGI vagy vele egy vállalkozáscsoportba tartozó más vállalkozás nem nyújthat az értékesítés zárását követően olyan nagykereskedelmi jellegű szolgáltatásokat, amelyek révén a Jóváhagyott Vevő (vagy a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó más vállalkozás) által ezeken a hálózatokon nyújtani tervezett, vagy nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások relációjában a DIGI érzékeny üzleti információkhoz férne hozzá, amelyekből a DIGI számára megismerhető hogy a Jóváhagyott Vevő (i) milyen árazási modelleket vezet be, (ii) milyen értékesítési és marketing stratégiát alkalmaz, (iii) milyen kedvezményeket tesz elérhetővé a fogyasztói számára, (iv) mi szerint állítja össze, differenciálja és szabja személyre az általa kínált szolgáltatásokat és (v) hogyan pozícionálja magát a releváns piac(ok)on, illetve amelyek a Jóváhagyott Vevő kiskereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos piaci magatartásának (így különösen a szolgáltatás lényeges jellemzőivel, vagy árával kapcsolatos döntéseinek) függetlenségét korlátozná;
  3. a DIGI vagy vele egy vállalkozáscsoportba tartozó más vállalkozás által a Jóváhagyott Vevőnek nyújtott nagykereskedelmi jellegű szolgáltatások révén megismert előfizetői adatokat (így pl. az előfizető elérhetősége, az általa igényelt, vagy használt szolgáltatás paraméterei) a DIGI, vagy a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó más vállalkozás kizárólag a Jóváhagyott Vevőnek nyújtott nagykereskedelmi jellegű szolgáltatás(ok) teljesítése érdekében használhatja.

4. Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja a DIGI részére, hogy a 2. pont szerint értékesítésre kerülő Invitel Hálózatok értékesítésének lezárásáig azoknak meglévő gazdasági működőképességét (eszközök, munkavállalók, szerződések, ügyfelek stb.), továbbá azok versenyképességét biztosítsa, így különösen a Leválasztási Időszakban:

a. nem kísérelheti meg aktívan sem közvetlenül, sem pedig közvetve a 2. pont szerinti településeken (Szegeden település részen) lévő (a továbbiakban együtt: Települések) Invitel Hálózat előfizetői átcsábítását, ideértve, hogy

i. a Településeken üzletkötőinek írásban kifejezetten tiltsa meg az Invitel Hálózat előfizetőinek aktív, közvetlen módon történő személyes megkeresését a Leválasztási Időszakban;

ii. nem küldhet az Invitel Hálózat előfizetői számára személyre szabott és célzatos ajánlatot semmilyen módon (telefonon, levélben vagy e-mailben), mely azonban nem vonatkozik adott Település vonatkozásában minden potenciális jövőbeni ügyfél számára szóló szórólapok elhelyezésére;

b. marketing tevékenysége során a Településeken nem hivatkozhat arra a tényre, hogy az Invitel Hálózat értékesítésre kerül a Leválasztási Időszakot követően.

5. A 4. pont szerinti kötelezettség betartásának biztosítása és ellenőrzése érdekében az eljáró versenytanács kötelezi a DIGI-t, hogy a határozat Mellékletét képező Megbízási Szerződés szerinti tartalommal szerződést kössön Mátrai Gáborral, mint ellenőrző biztossal.

6. Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja a DIGI részére, hogy 2023. december 31-ig egyoldalúan nem szüntetheti meg az i-TV Digitális Távközlési Zrt.-vel (a továbbiakban: i-TV) műsorterjesztési szolgáltatással összefüggésben fennálló megállapodásait.

7. Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja a DIGI részére, hogy kötelezze az egyedüli közvetlen irányítása alatt álló i-TV-t arra, hogy Bácsalmás, Csanádapáca, Gádoros, Iváncsa, Kardoskút, Kaszaper, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Murony, Nagymágocs, Szabadkígyós, Újkígyós és Vác településeken ajánlja fel a vele szerződéses kapcsolatban álló, vezetékes telekommunikációs hálózat tulajdonosok (a továbbiakban: Üzemeltetők) számára az i-TV és az Üzemeltetők között létrejött Bérleti és Üzemeltetési Együttműködési Megállapodás lejárati dátumának 2023. december 31-ére történő módosítását. Ez a rendelkezés nem akadályozza meg a DIGI-t, hogy szabadon határozza meg az ugyanazon Üzemeltetővel kötött megállapodások feltételeit az érintett településeken kívüli települések tekintetében.

8. Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja a DIGI részére, hogy kötelezze az egyedüli közvetlen irányítása alatt álló i-TV-t arra, hogy Adásztevel, Árpádhalom, Bácsalmás, Bajót, Balmazújváros, Battonya, Békéssámson, Bucsa, Csanádapáca, Csanytelek, Dáka, Derekegyház, Dombegyház, Elek, Eperjes, Epöl, Fábiánsebestyén, Farkasgyepű, Felgyő, Gádoros, Gerendás, Hajdúböszörmény, Homokbödöge, Hosszúpereszteg, Iváncsa, Jánoshalma, Jánosháza, Kardoskút, Kaszaper, Kemeneshőgyész, Kertészsziget, Kétsoprony, Kosd, Kötegyán, Lajoskomárom, Lökösháza, Magyargencs, Máriahalom, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Megyehíd, Méhkerék, Mélykút, Mezőlak, Mihályháza, Mindszent, Murony, Nagyalásony, Nagymágocs, Nagytőke, Nagytevel, Nemesszalók, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Nyárád, Pecöl, Pitvaros, Röszke, Sarkadkeresztúr, Szabadkígyós, Szécsény, Szegvár, Tótkomlós, Tömörkény, Újkígyós, Vác és Vésztő településeken (a továbbiakban: Érintett Települések) az i-TV és az Üzemeltetők között létrejött Bérleti és Együttműködési Megállapodásokat 2023. december 31-ig az i-TV csak az Üzemeltető súlyos szerződésszegése esetén mondhassa fel, továbbá az i-TV 2023. december 31-ig egyidejűleg biztosítsa az Üzemeltetők részére, hogy jogosultak legyenek egyoldalú, indoklás nélküli, legfeljebb 75 napos felmondási idővel felmondani a Bérleti és Üzemeltetési Együttműködési Megállapodásokat. Az Üzemeltető súlyos szerződésszegésének a Bérleti és Üzemeltetési Együttműködési Megállapodásokban nevesített esetek minősülnek. Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja a DIGI részére, hogy a Bérleti és Üzemeltetési Együttműködési Megállapodások i-TV általi módosítására irányuló kötelezettségek (7. pont szerinti lejárati dátum módosításának felajánlása és 8. pont szerinti, az Üzemeltetőt megillető felmondási lehetőség biztosítása) teljesítését a kapcsolódó dokumentumok másolatának benyújtásával igazolja a határozat kézhezvételét követő 60 napon belül. Ez a rendelkezés nem akadályozza meg a DIGI-t az ugyanazon Üzemeltetővel kötött megállapodások fenntartásában az Érintett Településeken kívüli települések tekintetében.

9. Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja a DIGI részére, hogy kötelezze az egyedüli közvetlen irányítása alatt álló i-TV-t arra, hogy az Érintett Településeken az i-TV és Üzemeltetők között hatályban lévő Bérleti és Üzemeltetési Együttműködési Megállapodásokat 2023. december 31. napi hatállyal megszüntesse, és amennyiben azt a vonatkozó szerződés előírja, felmondja, és a vonatkozó felmondási nyilatkozatot a szerződés szerinti határidővel közölje. Ez a rendelkezés nem akadályozza meg a DIGI-t az ugyanazon Üzemeltetővel kötött megállapodások fenntartásában az Érintett Településeken kívüli települések tekintetében.

10. Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja a DIGI részére, hogy kötelezze az egyedüli közvetlen irányítása alatt álló i-TV-t arra, hogy az i-TV által az Érintett Településeken alkalmazott nettó fogyasztói árakat 2023. december 31-ig a műsorterjesztési díjak, jogdíjak és adók (és hasonló közterhek) emelkedésének következtében, és legfeljebb azok emelkedésének összegével emelheti meg.

11. Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja a DIGI részére, hogy 2023. december 31-ig az i-TV a televíziós műsorterjesztési szolgáltatás nyújtásához szükséges egyes műsorok műsorterjesztési díjait valamennyi Érintett Telpülésen a DIGI-csoport által az i-TV egésze tekintetében kialkudott mértékkel vegye figyelembe.

12. Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja a DIGI részére, hogy az Érintett Településeken bekövetkezett valamennyi, az i-TV által alkalmazott fogyasztói árak megemelkedése esetén, arról a fogyasztók tájékoztatásával egyidejűleg tájékoztassa a Gazdasági Versenyhivatalt. A tájékoztatás tartalmazza a fogyasztói árak emelkedésének a mértékét, az áremelés okát, és az azt alátámasztó dokumentumokat.

13. Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja a DIGI és az Invitel Távközlési Zrt. (a továbbiakban: Invitel) részére, hogy 2023. december 31-ig az Érintett Településeken

a. nem kísérlik meg aktívan és célirányosan átcsábítani az i-TV előfizetőket;

b. nem jogosultak kifejezetten az i-TV előfizetőket célzó és rájuk testreszabott marketing-tevékenységet folytatni;

c. írásbeli utasításaikra munkatársaik aktívan, célirányosan, bármely marketingeszköz útján, beleértve a direkt marketinget is, nem kereshetik fel ajánlataikkal az i-TV előfizetőket.

A kötelezés nem vonatkozik az országos DIGI és Invitel kampányokra, amelyek Magyarország területén valamennyi háztartás/potenciális előfizető elérésére alkalmasak (még ha azok nem is egyidőben zajlanak az ország teljes területén, de ugyanazon termékekre/szolgáltatásokra vonatkoznak és ugyanazon marketing anyagot használják), valamint arra, hogy a DIGI és az Invitel a potenciális új előfizetőktől érkező passzív megkeresésekre reagáljon, tehát fogadjon ilyen megkereséseket, és ezek alapján új előfizetéseket létesítsen.

14. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a DIGI a VJ/42-3/2018. számú, a végrehajtási tilalom alól mentesítést adó végzésében foglalt irányításkorlátozó intézkedéseket betartotta.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

____________________

[1] Űrlap a Gazdasági Versenyhivatal egyedi döntésével szembeni keresetlevél beterjesztéséhez