Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/42/2018.
Iktatószám: VJ/42-311/2018.                                

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.; eljáró ügyvéd: dr. K. A.), a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.), a Gönczöl Tünde Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.), a Károlyi-Szabó Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.), valamint a dr. Tóth Tihamér Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) által képviselt DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) eljárás alá vont vállalkozással szemben a VJ/43/2017. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat visszavonása miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a fenti ügyvédi irodák által képviselt Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Edison utca 4.), meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a 2020. március 18-án kelt VJ/42-270/2018. számú határozatát (DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. számára betekinthető iratváltozat: VJ/42-271/2018., betekinthető iratváltozat: VJ/42-272/2018.) akként módosítja, hogy

  • a határozat rendelkező részének 8. pontjában a kötelezettséggel érintett települések felsorolásából Szécsény települést mellőzi;
  • a határozat indokolásának 37) pontjában „az alábbi 58 esetében” szövegrész „az alábbi 57 esetében” szövegre módosul és az átfedő települések felsorolásából Szécsény települést mellőzi;
  • a 124) pontjában az „58 településen” szövegrész „57 településen” szövegre módosul;
  • a 132) pontjában az „58 település” szövegrész „57 település” szövegre, az „összesen 67 település” szövegrész az „összesen 66 település” szövegre módosul;
  • a 178) pontjában az „Érintett Települések” szövegrész „Érintett Települések (amelyek közé a DIGI 157) pont szerinti vállalásai ellenére a 37) és 132) pontoknak megfelelően nem tartozik Szécsény, mivel az 2019 decemberében kikerült az i-TV rendszeréből)” szövegre módosul.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel szemben 20.000.000,-(azaz húszmillió) forint eljárási bírságot szab ki.

Az eljáró versenytanács felhívja a megbírságoltat, hogy az eljárási bírságot a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára jelen végzés kézhezvételét követő nyolc napon belül fizesse meg. A befizetéskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a versenyfelügyeleti eljárás számát, a megbírságolt nevét, valamint a befizetés jogcímét (eljárási bírság).

A kötelezett, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól a teljesítés napjáig terjedő időszakra, részleges teljesítés esetén a hátralékra kell felszámítani. A késedelmi pótlék azt illeti, akinek javára a végrehajtható döntés alapján a fizetési kötelezettséget teljesíteni kell. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

A fellebbezésnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni, melyet a fellebbezés előterjesztője a fellebbezést tartalmazó iratra felragasztott illetékbélyeggel vagy átutalással köteles leróni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar