Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/45/2020.
Iktatószám: VJ/45-212/2020.

Betekinthető!

Harmadik felek üzleti titka [ÜZLETI TITOK] jelöléssel látható!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a Dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda (KRID azonosító: 18197251) által képviselt
  • Whitening Solutions Kft. (1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt. 1.),
  • SOMNUS Investment Kft. „felszámolás alatt” (1113 Budapest, Bocskai út 52-54. fszt. 1.),[1]
  • Online Trading Solutions s.r.o. (94341 Nová Vieska 145., Szlovákia) és
 • az Ihász Erzsébet ügyvezető (6758 Röszke, Petőfi Sándor u. 7.) által képviselt
  • BrightWhite Teeth Whitening s.r.o. (94301 Stúrovo, Komenského 317/135., Szlovákia)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

 h a t á r o z a t o t.

 Az eljáró versenytanács megállapította, hogy a Whitening Solutions Kft., a SOMNUS Investment Kft. „felszámolás alatt”, az Online Trading Solutions s.r.o. és a Brightwhite Teeth Whitening s.r.o. eljárás alá vont vállalkozások a BrightWhite fogfehérítő rendszer népszerűsítése során (a jelen határozat indokolásában bemutatott kereskedelmi kommunikációval) tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsítottak a versenyfelügyeleti eljárásban elrendelt második ideiglenes intézkedésig, azaz 2021. július 29-ig, azáltal, hogy

 • július 20-tól tiltott termék forgalmazásával megvalósították a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) mellékletének 9. pontját, megsértve ezzel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat,
 • augusztus 10-től szerkesztői tartalomnak álcázott reklám alkalmazásával megvalósították az Fttv. mellékletének 11. pontját, megsértve ezzel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat,
 • november 5-től a természetes hatóanyag tartalomra vonatkozó állításokkal megvalósították az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontját, megsértve ezzel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat és megsértették a kozmetikai termékekről szóló 2009. november 30‑i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1223/2009/EK rendelet) 20. cikk (1) bekezdését,
 • október 16-tól a peroxidmentességre vonatkozó állításokkal megvalósították az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontját, megsértve ezzel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat és megsértették az 1223/2009/EK rendelet 20. cikk (1) bekezdését,
 • december 28-tól a biszfenol (BPA) mentességre vonatkozó jelölés alkalmazásával megvalósították az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontját, megsértve ezzel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat és megsértették az 1223/2009/EK rendelet 20. cikk (1) bekezdését,
 • december 24-től a termék egészségre gyakorolt hatásával, így biztonságos és a fogakat nem roncsoló tulajdonságára vonatkozó állítás alkalmazásával megvalósították az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontjának bj) alpontját, megsértve ezzel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat és megsértették az 1223/2009/EK rendelet 20. cikk (1) bekezdését,
 • november 5-től a termék használatától várható eredményekkel, így gyorsaságával, fehérítő képességével kapcsolatos állítás alkalmazásával megvalósították az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontjának bg) alpontját, megsértve ezzel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat és megsértették az 1223/2009/EK rendelet 20. cikk (1) bekezdését,
 • október 12-től a termékre vonatkozó piacelsőségi állítás alkalmazásával megvalósították az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontját, megsértve ezzel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat,
 • május 2-től az EU-Compliant jelzés, 2014. április 7-től az American Dental Association (ADA) jelzés használatával megvalósították az Fttv. 6. § (1) bekezdés h) pontját, megsértve ezzel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat,
 • november 5-től a negatív fogyasztói vélemények szűrésével kapcsolatos gyakorlatukkal megvalósították az Fttv. 3. § (2) bekezdésében foglaltakat, megsértve ezzel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat,
 • szeptember 6-tól a terméket ajánló személyek és az eljárás alá vont vállalkozások közötti gazdasági érdekeltség eljárás alá vontak közösségi oldalain történő feltüntetésének hiánya vonatkozásában megvalósították az Fttv. 3. § (2) bekezdésében foglaltakat, megsértve ezzel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

Az eljáró versenytanács megállapította, hogy a fenti magatartások miatt az eljárás alá vontak felelőssége az alábbi időszakokban állt fenn:

 • a Whitening Solutions Kft. esetében 2019. márciustól,
 • a SOMNUS Investment Kft. „felszámolás alatt” 2013. októbertől,
 • az Online Trading Solutions s.r.o. 2020. októbertől,
 • a Brightwhite Teeth Whitening s.r.o. 2018. szeptembertől.

Az eljáró versenytanács a fenti magatartásokra tekintettel a jogsértés megállapítása mellett

 • az egy vállalkozáscsoportba tartozó Whitening Solutions Kft. és SOMNUS Investment Kft. „felszámolás alatt” eljárás alá vontakat egyetemlegesen 17.848.400 Ft, azaz tizenhétmillió-nyolcszáznegyvennyolcezer-négyszáz forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, azzal, hogy az eljáró versenytanács a fenti bírság tekintetében vállalkozáscsoportként a Whitening Solutions Kft.-t, a SOMNUS Investment Kft. „felszámolás alatt”vállalkozást, a VITA-PACK Élelmiszerfeldolgozó Bt.-t (1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt. 1.) és a CarPort Lease Kft.-t (1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt. 1.) azonosította,
 • az Online Trading Solutions s.r.o.-t 1.802.000 Ft, azaz egymillió-nyolcszázkettőezer forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi,
 • a Brightwhite Teeth Whitening s.r.o.-t 2.597.000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázkilencvenhétezer forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi,

amely összegeket a kötelezettek a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú[2] versenyfelügyeleti bírságszámlája javára kötelesek megfizetni a jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A fentieken túl az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárásban felmerült 28.980 Ft eljárási költség (egyetemleges) megfizetésére kötelezi az eljárás alá vontakat, amely összeget szintén a jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetniük a Magyar Államkincstár 10032000-01468223-00000000 számú eljárási költségbevételi számlájára.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság, illetve eljárási költség). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és az eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[3] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Figyelemmel arra, hogy a VJ/45-29/2020. és a VJ/45-160/2020. számú ideiglenes intézkedések keretében elrendelt kötelezések a jelen határozat véglegessé válásáig szólnak, így a jelen döntés érinti a VJ/45-29/2020. és a VJ/45-160/2020. számú végzések eljárás alá vontakon kívüli kötelezettjeit is, ezért a Gazdasági Versenyhivatal a betekinthető változatot közli a következőkkel is:

 • B&B Media Group Kft. (1138 Budapest, Danubius u. 10. 8. em. 2., KRID azonosító: 22956105),
 • a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 14., KRID azonosító: 18190254) által képviselt Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország),
 • Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország),
 • a Gulyás Ügyvédi Iroda (1016 Budapest, Derék utca 2., KRID azonosító: 19295383) által képviselt Netrise Hungary Kft. (1016 Budapest, Derék u. 2.),
 • a Dr. Nagy József Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi u. 8., KRID azonosító: 18135286) által képviselt Social Guru Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1., 1. emelet 9.),
 • Microware Hungary Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., KRID azonosító: 13128113),
 • Do Média Kft. (2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 54. 4., KRID azonosító: 11743435).

 INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Az eljárás alá vont törvényes képviselője, a Divitas Capital Felszámoló Kft. (1033 Budapest, Huszti út 35. 1. em., KRID azonosító: 27970690, felszámolóbiztos: Dr. Bohli Krisztina) által az ügyvédi irodának adott, 2022. január 24-én kelt meghatalmazást az eljárás alá vontak jogi képviselője a versenyfelügyeleti eljárásban tartott tárgyaláson, 2022. február 15-én nyújtotta be (lásd a VJ/45-208/2020. számú jegyzőkönyv 2. számú mellékletét).

[2] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

[3] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar