Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/45/2020.
Iktatószám: VJ/45-29/2020.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Bildhauer Nóra ügyvezető (2220 Vecsés, Bethlen u. 3/2.) által képviselt Whitening Solutions Kft. (1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt. 1.), a szintén Bildhauer Nóra ügyvezető SOMNUS Investment Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 52-54. fszt. 1.) és a Trückenbród István ügyvezető (3326 Ostoros, Széchenyi István út 30) által képviselt Online Trading Solutions s.r.o. (94341 Nová Vieska 145., Szlovákia) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult VJ/45/2020. számú eljárásban előterjesztett, ideiglenes intézkedés elrendelését indítványozó VJ/45-14/2020. számú jelentés alapján meghozta az alábbi

végzést.

I. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megtiltja a BrightWhite otthoni fogfehérítő rendszer népszerűsítését célzó kereskedelmi kommunikáció folytatását, így arra kötelezi a Whitening Solutions Kft.-t, a SOMNUS Investment Kft.-t és az Online Trading Solutions s.r.o.-t, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a jelen végzés kézhezvételét követő 5 napon belül a forgalmazástól eltiltott BrightWhite otthoni fogfehérítő rendszer népszerűsítését, illetve a termékkel kapcsolatos összes kereskedelmi gyakorlatot szüntessék meg 2020. július 20-áig visszamenőleg, illetve tegyenek közzé helyreigazítást, ennek körében

  • a termék népszerűsítését és értékesítését is célzó brightwhite.hu weblapot, valamint a www.facebook.com/BrightWhiteHungary/ és a www.instagram.com/brightwhitehungary/ közösségi oldalakat is függesszék fel, úgy, hogy a weboldalon kizárólag helyreigazító tájékoztatás legyen elérhető (statikusan, mintegy karbantartási üzenetként, megkerülhetetlenül észlelhetően) arról, hogy a termék forgalmazását a Nemzeti Népegészségügyi Központ megtiltotta, ami miatt a termék reklámozása is jogsértő,
  • brightwhite.hu weblapról is elérhető cseh, román és szlovák nyelvű honlapokon[1] tegyenek közzé tájékoztatást arról, hogy az érintett termék Magyarországon 2020. július 20. óta nem forgalmazható a Nemzeti Népegészségügyi Központ vonatkozó határozata miatt,
  • a további reklám- vagy egyéb kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó megrendeléseket vonják vissza, továbbá intézkedjenek, illetve gondoskodjanak a már közzétett és jelenleg is elérhető (jellemzően online) kereskedelmi gyakorlatok elérhetetlenségéről, törléséről,
  • úgy kell eljárniuk, hogy a termékre vonatkozó népszerűsítési, reklámozási tevékenységet nem vihetik át más honlapokra, platformokra vagy csatornákra sem, illetve újabb megrendeléseket sem eszközölhetnek amíg a termék jogszerűen nem forgalmazható.

II. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa felhívja a következő vállalkozásokat az általuk kezelt/üzemeltetett/közvetített reklámeszközök/platformok/véleményvezérek tekintetében, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a jelen végzés kézhezvételét követő 10 napon belül a BrightWhite otthoni fogfehérítő rendszerre vonatkozó – 2020. július 20-át követően közzétett – magyar fogyasztókat célzó, illetve magyar fogyasztókhoz eljutó reklámokat, hirdetéseket töröljék, illetve tegyék elérhetetlenné addig, amíg a termék jogszerűen nem lesz forgalmazható:

  • B&B Media Group Kft. (1138 Budapest, Danubius u. 10., 8. em. 2.),
  • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország),
  • Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország),
  • Netrise Hungary Kft. (1016 Budapest, Derék u. 2.),
  • Social Guru Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1., 1. emelet 9.).

III. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa felhívja a Facebook Ireland Ltd.-t, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a jelen végzés kézhezvételét követő 10 napon belül a forgalmazástól eltiltott BrightWhite otthoni fogfehérítő rendszerhez köthető facebook.com/BrightWhiteHungary/ és www.instagram.com/brightwhitehungary/ közösségi oldalakat függessze fel addig, amíg a termék jogszerűen nem forgalmazható Magyarországon.

IV. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa felhívja a Microware Hungary Kft.-t (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) mint a brightwhite.hu honlap domain-regisztrátorát, hogy amennyiben az eljárás alá vontak, illetve különösen a www.brightwhite.hu honlap domain-használója, a SOMNUS Investment Kft. nem intézkedik haladéktalanul a honlap felfüggesztéséről és helyreigazítás közzétételéről, akkor a jelen végzés kézhezvételét követő 10 napon belül a forgalmazástól eltiltott BrightWhite otthoni fogfehérítő rendszerhez köthető www.brightwhite.hu honlap elérhetőségét függessze fel (vagy egyéb, az elérhetőséget korlátozó intézkedéseket megtegye) addig, amíg a termék jogszerűen nem forgalmazható Magyarországon.

V. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa kötelezi továbbá a B&B Media Group Kft.-t[2] és a Social Guru Magyarország Kft.-t,[3] hogy gondoskodjanak arról, hogy az általuk közvetített, a BrightWhite otthoni fogfehérítő rendszert 2020. július 20-át követően népszerűsítő véleményvezérek érintett közösségi média oldalain haladéktalanul, de legkésőbb a jelen végzés kézhezvételét követő 10 napon belül tegyenek közzé (legalább három alkalommal, különböző napokon) helyreigazítást, amiben a véleményvezérek tárgyilagosan arról tájékoztatják a fogyasztókat, hogy az általuk is népszerűsített termék 2020. július 20-a óta a szakhatóság döntése alapján jogszerűen nem forgalmazható, így a termék reklámozása sem megengedett.

Az ideiglenes intézkedés keretében elrendelt kötelezések a jelen versenyfelügyeleti eljárást lezáró döntés véglegessé válásáig, illetve – amennyiben erre hamarabb kerül sor – a jogszerű forgalmazás megkezdéséig szólnak.

E végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács felhívja a fent nevezett eljárás alá vontakat, valamint fentiekben felhívott további kötelezetteket (tehát a B&B Media Group Kft.-t,  a Facebook Ireland Ltd.-t, a Google Ireland Ltd.-t, a  Microware Hungary Kft.-t, a Netrise Hungary Kft.-t és a Social Guru Magyarország Kft.-t), hogy a jelen végzés kézhezvételét követő 15 napon belül mutassák be a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy az ideiglenes intézkedésnek hogyan feleltek meg, mikor szüntették meg vagy függesztették fel a termékre vonatkozó kereskedelmi gyakorlatot, mely tartalmakat és mikor távolítottak el vagy függesztettek fel, illetve korlátozták az elérhetőségét, továbbá hogyan feleltek meg a helyreigazításnak (ennek körében minimálisan csatolják az eltávolított kereskedelmi gyakorlatot, illetve a helyreigazítás idejét és tartalmát is igazoló bizonyítékokat, pl. oldalmentéseket, képernyőfelvételeket).

Az eljáró versenytanács továbbá arra a kötelezi a Whitening Solutions Kft.-t, a SOMNUS Investment Kft.-t és az Online Trading Solutions s.r.o.-t, hogy amennyiben a termék forgalmazásának eltiltásában változás áll be, úgy arról haladéktalanul tájékoztassák a Gazdasági Versenyhivatalt a vonatkozó határozat vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum benyújtásával.

Az adatszolgáltatásra kötelező végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Az eljáró versenytanács nyomatékosan felhívja az Online Trading Solutions s.r.o. figyelmét, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 59. § (1)-(2) bekezdése értelmében a magyarországi lakcímmel vagy székhellyel nem rendelkező ügyfél kézbesítési meghatalmazottat akkor köteles megnevezni, ha nincs magyarországi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező képviselője, ha pedig az ilyen ügyfél az első kapcsolatfelvétel alkalmával erre történő felhívás ellenére nem jelöl meg magyarországi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező képviselőt vagy kézbesítési meghatalmazottat, az eljáró versenytanács – különösen ha az eljárás indokolatlan elhúzásának megakadályozása miatt szükséges, és az eljárás eredményes lefolytatását nem veszélyezteti – dönthet úgy, hogy a továbbiakban vele szemben hirdetményi közlésnek van helye mindaddig, amíg magyarországi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező képviselőt vagy kézbesítési meghatalmazottat nem jelöl meg.

The competent competition council draws attention of Online Trading Solutions s.r.o. to the Articles (1) – (2) 59 of the Act LVII of 1996 on the Prohibition of Unfair Trading Practices and Unfair Competition according which any client who does not have a home address or registered office in Hungary shall appoint an agent for service of process if he does not have a representative with a home address or registered office in Hungary, and if such client fails to designate a representative or agent for service of process who resides or is established in Hungary despite having been asked to do so at the time of the first communication, the competent competition council may decide - in particular where this is deemed necessary to prevent unreasonable delaying actions and it does not jeopardize the successful conclusion of the proceedings - that henceforward substituted service of process is in order vis-à-vis such client insofar as the client designates a representative or agent for service of process who resides or is established in Hungary.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

___________________

[1] www.brightwhite.cz, www.brightwhite.ro, www.brightwhite.sk
[2] Minimálisan a következő, a vállalkozáshoz köthető véleményvezérekre nézve: Berki Krisztián (https://www.facebook.com/aberkik), Berki Renáta (https://www.instagram.com/berkimazsi)
[3] Minimálisan a következő, a vállalkozáshoz köthető véleményvezérekre nézve: Tolvai Renáta (https://www.instagram.com/tolvaireni/, https://www.facebook.com/tolvaireniofficial),  Széki Attila (Curtis) (https://www.instagram.com/curtis4ker/), Köllő Babett (https://www.instagram.com/kollobabett/), Kabát Péter (https://www.instagram.com/kabatpeti22/), Rácz Béla (Young G Beci) (https://www.instagram.com/younggbeci/, https://www.facebook.com/YoungG26), Pirner Alma (https://www.instagram.com/almapirner/, https://www.facebook.com/pirneralma), Yaou Feng (https://www.instagram.com/yaoufeng/ ), Solti Ádám (https://www.instagram.com/soltiadam/), Lotfi Begi (https://www.instagram.com/lotfibegi/, Geszler Dorottya (https://www.instagram.com/dorottyageszler/)

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar